Uchwała Nr III/ 13 /06

Rady Gminy Boćki

28 grudnia 2006r.

 

w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 r.

 

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z 2002r. Nr 167,.poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179 poz. 1485, z 2006r. Nr 170, poz.1217, Nr 171, poz.1225,) uchwala się, co następuje:

 1. Uchwala się Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Boćki na 2007 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 2. Zobowiązuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do corocznego składania sprawozdania z realizacji programu.

 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą od 1 stycznia 2007 r.

   

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Bazylewski

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr III/13/06

z dnia 28 grudnia 2006 r.

Rady Gminy w BoćkachGMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007


Podstawowe cele programu:

 1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z nadużywaniem alkoholu.

 2. Zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych.

 3. Rozszerzenie działalności profilaktycznej.
Lp.


Treść


Realizatorzy

Jednostki współpracujące


Termin realizacji


1.


Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin poprzez:

 1. współpracę z zakładami lecznictwa odwykowego i w razie potrzeby dofinansowanie działań terapeutycznych przez nie prowadzonych.

 2. zapobieganie powstawaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu:

 • sfinansowanie szkoleń prowadzonych przez lekarzy, pielęgniarek i pracowników socjalnych z zakresu metod wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji w zakresie uzależnień

 • finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla członków GKRPA w celu podniesienia ich kwalifikacji


Komisja

Urząd Gminy

Ośrodek Pomocy Społecznej

Placówki

Lecznictwa odwykowegoPolicja

Służba zdrowia

Kuratorzy sądowi

Działalność ciągła


W razie potrzeby

2.


Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:


 1. udzielenie rodzinom z problemami alkoholowymi pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i prawnej w załatwieniu spraw lecznictwa oraz w nawiązywaniu kontaktów z różnymi instytucjami

 2. objęcie dziecka z rodziny dysfunkcyjnej działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi, edukacyjnymi i terapeutycznymi w ramach koła profilaktycznego:

- wyposażenie w niezbędny sprzęt

- zakup materiałów do prowadzenia zajęć

- zatrudnienie i wynagradzanie prowadzących ognisko muzyczne

- finansowanie obozów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym

 1. kierowanie wniosków osób uzależnionych na leczenie odwykowe (prowadzenie rozmów indywidualnych, sporządzanie wywiadów i kompletowanie dokumentów).

Komisja

Urząd Gminy

Ośrodek Pomocy Społecznej

Komisja

Szkoły Podstawowe i Gimnazjum

Kuratorzy sądowi

na bieżąco

3.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży:

 1. zorganizowanie i prowadzenie zajęć z grupą inicjatywną młodzieży z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w ramach KOŁA PROFILAKTYCZNEGO na bazie GOK:

 • Przedsięwzięcie profilaktyczne pt. „ Nałogi odrzucamy zdrowie zdobywamy”:

- utworzenie teatrzyku profilaktycznego

- organizowanie i prowadzenie na terenie szkół

programów profilaktycznych o tematyce

antyalkoholowej

- organizowanie i prowadzenie na terenie szkół

programów zapobiegających szerzeniu się

narkomanii, przemocy, agresji

 • promocja zdrowia poprzez racjonalne żywienie

  • Cykl zajęć pt. „Dobre maniery”

 • bezpieczeństwo i higiena w dniu codziennym

 • organizowanie zajęć rozwijających nowe

zainteresowania i umiejętności

b) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym dla młodzieży służących propagowaniu zdrowego stylu życia i przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznych (trzeźwa osiemnastka, konkursy o tematyce antyalkoholowej: plakat, hasło, list do sprzedawcy napojów alkoholowych itp.)

 1. edukacja publiczna – zorganizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat działań podejmowanych na terenie gminy na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na stronach internetowych UG i GOK

 • wydanie broszurek o tematyce uzależnień skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych

poprzez działania teatrzyku profilaktycznego

Komisja

Urząd Gminy

Pełnomocnik
Szkoły Podstawowe i Gimnazjum

Gminny Ośrodek Kultury


Urząd Gminy

Gminny Ośrodek Kultury
II i III kw.


II i III kw.


4.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

 1. dofinansowanie półkolonii prowadzonych przez Caritas

dofinansowanie półkolonii prowadzonych przez parafię prawosławną


Komisja


Parafia

Prawosławna i Rzymsko-katolickaIII kw.


5.


Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy:

 1. zorganizowanie szkolenia sprzedawcom napojów alkoholowych z zakresu przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 2. kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi:

 • rozpatrywanie skarg na działalność punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

wydawanie opinii w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu przedsiębiorcy nie stosującemu się do przepisów ustawy


Urząd Gminy

Komisja

Komisja

W razie

potrzeby

IIkw.
Na bieżąco

6.

Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 1. za udział w posiedzeniach gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 7% najniższego wynagrodzenia pracowników (Dz. U. Nr 121 poz. 1308 z 2000r.)

 2. w razie opuszczenia posiedzenia Komisji traci prawo do wynagrodzenia w całościKomisja
na bieżąco

7.

Finansowanie pozostałych kosztów działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

a) wynagrodzenie pełnomocnika GKRPA

b) delegacje

c) prenumerata czasopism

d) zakup materiałów niezbędnych do działania

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych

Komisja


na bieżąco
Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Bazylewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2006-12-29

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2006-12-29

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2006-12-29