Uchwała nr III/14/06

Rady Gminy Boćki

28 grudnia 2006 roku

 

w sprawie przyjęcia planów pracy na 2007 rok komisji stałych Rady Gminy

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337),) oraz § 63 Uchwały NrVI/29/03 Rady gminy Boćki z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boćki (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 41, poz. 905, z 2005 r. Nr 229, poz. 2559) uchwala się, co następuje:

 1. Przyjmuje się plany pracy na 2007 rok stałych Komisji Rady Gminy stanowiące załączniki od nr 1 do nr 3.

 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym poszczególnych komisji.

 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

   

Przewodniczący Rady Gminy

 

Krzysztof Bazylewski

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY


KOMISJI FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO na 2007rok


termin

tematy

uwagi

I kwartał


 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

 2. Analiza wykorzystania środków w 2006 r w jednostce organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady GminyII kwartał


 1. Rozpatrzenie wniosków zebrań wyborczych oraz przyjęcie kolejności ich realizacji -

 2. Wyjazd w teren - przegląd stanu technicznego dróg oraz nielegalnych wysypisk śmieci

 3. Podział środków na budowę i naprawę dróg

 4. Sprawy bieżące

 5. Opiniowanie projektów uchwał Rady GminyIII kwartał


 1. Zapoznanie się z wykonaniem budżetu gminy za I półrocze

 2. Gospodarowanie mieniem komunalnym gminy

 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy

 4. Sprawy bieżąceIV kwartał


 1. Przyjęcie wytycznych do opracowania budżetu gminy na 2008 rok

 2. Zaopiniowanie projektów stawek podatkowych na 2008 rok

 3. Rozpatrzenie informacji Kierownika GOPS w zakresie potrzeb jednostki na 2008 rok

 4. Zapoznanie się z projektem budżetu gminy na 2008

 5. Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji w 2007r i opracowanie planu pracy na 2008 rok

 6. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy

Niniejszy plan jest ramowy, dopuszcza się możliwość zwołania posiedzenia w miarę potrzeb wynikających z działalności organów gminy.


Przewodniczący Komisji


Piotrowska Krystyna

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY

KOMISJI PROMOCJI, KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SOCJALNYCH na 2007 rok


termin

tematy

uwagi

I kwartał


 1. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności GOPS

 2. Przyjęcie sprawozdania Gm.Kom.Rozw.Probl.Alkoh.

 3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006

 4. Opiniowanie projektów uchwał rady gminyII kwartał


 1. Rozpatrzenie wniosków zebrań wyborczych, przyjęcie kolejności ich realizacji, podział środków na remonty świetlic wiejskich

 2. Omówienie informacji z zakresu realizacji uchwały nr XXII/99/05 w sprawie zasad przydzielania stypendiów dla uczni szkół

 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady GminyIII kwartał


 1. Zapoznanie się z wykonaniem budżetu gminy za I półrocze w zakresie oświaty, GOPS, GOK i Biblioteki.

 1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy /wg potrzeb/IV kwartał


 1. Zaopiniowanie stawek podatkowych na 2008 rok

 2. Zaopiniowanie Gminnego Programu GKRPA i preliminarza wydatków na 2008 rok

 3. Zapoznanie się z preliminarzem potrzeb na 2008 rok w zakresie Pomocy Społecznej

 4. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2008 rok

 5. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji w 2007r

 6. Opracowanie planu pracy komisji na 2008 rok
Niniejszy plan jest ramowy, dopuszcza się możliwość zwołania posiedzenia w miarę potrzeb wynikających z działalności organów.

Przewodniczący Komisji

Wietoszko Wiesława 

 

 

 

 

 

 

 


PLAN PRACY

KOMISJI REWIZYJNEJ na 2007 roktermin

tematy

uwagi

I kwartał


 1. Analiza sprawozdania z realizacji budżetu gminy i zamierzeń gospodarczych za 2006 rok, wyrażenie opinii w tej sprawie, wystąpienie z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Wójtowi GminyII kwartał


 1. Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy

 2. Kontrola jednostki organizacyjnej do Obsługi Finansowej Szkół, w zakresie wydatkowania środków finansowychIII kwartał


 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2007r

 2. kontrola jedn. org. GOPS z realizacji zadań własnych gminy w zakresie dożywiania dzieciIV kwartał


 1. Analiza projektu budżetu gminy i zamierzeń gospodarczych na 2008 rok

 2. Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji i opracowanie planu pracy na 2008 rok
Niniejszy plan jest ramowy, dopuszcza się możliwość zwołania posiedzenia w miarę potrzeb wynikających z działalności organów gminy.


Przewodniczący Komisji


Tuszewicki Eugeniusz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2006-12-29

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2006-12-29

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2006-12-29