UCHWAŁA nr II/7/06

RADY GMINY BOĆKI

6 grudnia 2006 roku

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), oraz § 3 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin (Dz.U. nr 146, poz. 1223 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

$1. ustala się Panu Stanisławowi Derehajło – Wójtowi Gminy Boćki wynagrodzenie miesięczne brutto składające się z:

  1. wynagrodzenia zadaniczego - `4 560,00

  2. dodatku funkcyjnego - 1 530,00

  3. dodatku specjalnego 23% - 1 400,70

  4. dodatku za staż pracy 14% - 638,40

    od dnia 1 lipca 2007 roku - 15% oraz w kolejnych latach następnych, dodatek ten z dniem każdego 1 lipca będzie wzrastał o 1%, aż do osiągnięcia 20%.

$2. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bazylewski Krzysztof

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2006-12-29

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2006-12-29

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2006-12-29