Uchwała nr XXXII/140/06

Rady Gminy Boćki

z dnia 30 czerwca 2006 roku

 

w sprawie przyjęcia Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 17 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz.565, Nr 86, poz. 732, Nr 94, poz.788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną stanowiący  załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boćki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Bolesta

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2006-07-19

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2006-07-19

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2006-07-19