Uchwała nr XXXII/139/06

Rady Gminy Boćki

z dnia 30 czerwca 2006 roku

 

   w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu pracownikom samorządowym zatrudnionym jednostkach organizacyjnych gminy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) w związku z § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm)  uchwala się, co następuje:

§ 1.   Ustala się najniższe wynagrodzenie w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych  gminy:

1)  700,00 zł w szkołach i jednostce organizacyjnej do obsługi finansowej szkół 

2) 300,00 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Boćkach

§ 2. Ustala się wartość jednego punktu będącego podstawą sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania w wysokości:

1)  5 zł w szkołach i jednostce organizacyjnej do obsługi finansowej szkół,

2) 6 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Boćkach

§ 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy do dokonania kontroli prawidłowości stosowania niniejszej uchwały w jednostkach organizacyjnych gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc: Uchwała Nr VII/38/99 z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie wartości punktu i ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych gminy, Uchwała Nr XII/63/2000 z 13 kwietnia 2000 roku w sprawie wartości punktu pracownikom zatrudnionym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Boćkach, Uchwała Nr XVIII/103/01 z dnia 25 kwietnia 2001 roku  w sprawie wartości punktu pracownikom zatrudnionym w Szkołach oraz Jednostce Organizacyjnej do Obsługi Finansowej Szkół w Bockach, Uchwała Nr V/27/03 z dnia 11 marca 2003 roku o zmianie uchwały w sprawie wartości punktu pracownikom zatrudnionym w szkołach oraz jednostce organizacyjnej do obsługi szkół w Bockach.

§ 6. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Bolesta

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2006-07-19

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2006-07-19

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2006-07-19