UCHWAŁA NR II/9/06

RADY GMINY BOĆKI

Z DNIA 6 GRUDNIA 2006 ROKU

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006r Nr 136, poz.969. Nr 191, poz. 1412) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku ( M.P. Nr 74, poz. 745) z kwoty 35,52 zł za 1q do kwoty 30 zł za 1q, która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na 2007 rok na obszarze gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego


PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Krzysztof BazylewskiMetryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2007-01-08

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2007-01-08

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2007-01-08