UCHWAŁA Nr I/6/06

RADY GMINY BOĆKI

z dnia 27 listopada 2006 roku

 

w sprawie ustalenia zasad wysokości diet radnym i sołtysom

 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 oraz art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady wypłacania diet radnym i sołtysom:

1). Przewodniczącemu Rady Gminy przysługuje miesięczna dieta w wysokości trzydziestu dwu -  krotnej diety pracowniczej, określonej przez ministra właściwego do spraw pracy i polityki społecznej w drodze rozporządzenia,

2). radnemu, z wyłączeniem radnego – Przewodniczącego Rady Gminy, za uczestnictwo w Sesji Rady Gminy przysługuje dieta w wysokości ośmio - krotnej diety pracowniczej,

3). Przewodniczącemu i członkom komisji Rady za udział w posiedzeniach komisji przysługuje dieta w wysokości  ośmio - krotnej diety pracowniczej,

4). sołtysowi za udział w obradach Sesji Rady Gminy przysługuje dieta w wysokości    dwu - krotnej diety pracowniczej.

§ 2. Radnym i sołtysom przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych poza terenem Gminy na zasadach zwrotu kosztów podróży pracowników, określonych przez ministra właściwego do spraw pracy i polityki społecznej w drodze rozporzadzenia.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr I/6/02 Rady Gminy Boćki z dnia 22 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia zasad wysokości diet radnym i sołtysom. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Bazylewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2007-02-01

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2007-02-01

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2007-02-01