Uchwała Nr I/5/06

RADY Gminy Boćki

z dnia 27 listopada 2006 roku  

w sprawie powołania stałej Komisji ds. Promocji, Kultury, Oświaty, i Spraw Socjalnych   oraz wyboru członków komisji

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz § 15 ust. 1 i  § 72 ust. 1 i 2 Uchwały Nr VI/29/03 Rady Gminy Boćki z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boćki (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 41, poz. 905, z 2005 Nr 229, poz. 2559) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję ds. Promocji, Kultury, Oświaty, i Spraw Socjalnych  jako komisję stałą Rady Gminy Boćki, działającą w zakresie spraw promocji gminy, kultury i oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, sportu, bezpieczeństwa publicznego i patologii społecznej.

§ 2. Wybiera się w skład komisji następujących radnych:

1.   Wietoszko Wiesława Teresa  – Przewodniczący Komisji

2.   Korniluk Andrzej                     – Członek Komisji

3.   Kurowicki Ryszard                  – Członek Komisji

4.   Piotrowska Krystyna               – Członek Komisji

5.  Tatarczuk Urszula                     – Członek Komisji

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Bazylewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2007-02-01

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2007-02-01

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2007-02-01