Uchwała  Nr I/2/06

Rady Gminy Boćki

z dnia 27 listopada 2006 roku

 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boćki

                                                                                                                                                                                            

Na podstawie podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), § 16 ust. 2 Uchwały Nr VI/29/03 Rady Gminy Boćki z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boćki (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 41, poz. 905, z 2005 Nr 229, poz. 2559) i w oparciu o wyniki tajnego głosowania zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej  uchwala się, co następuje:

§ 1.  Stwierdza się wybór radnej Pani PIOTROWSKIEJ KRYSTYNY na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boćki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Bazylewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2007-02-01

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2007-02-01

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2007-02-01