UCHWAŁA Nr III/12/06

Rady Gminy BOĆKI

28 grudnia 2006 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:

$1.1. Zarządza się wybory sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Boćki.

      2. Wybory organów, o których mowa w ust. 1 odbywać się będą na zebraniach wiejskich w terminie od dnia 02 stycznia do 31 marca 2007 r.

$2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boćki.

$3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń sołectw.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Bazylewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2006-12-29

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2006-12-29

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2006-12-29