UCHWAŁA NR III/11/2006

RADY GMINY BOĆKI

Z DNIA 28 GRUDNIA 2006 ROKU

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381), uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych w dz. 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz. 01010 § 0970 o kwotę 5.000 zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych w dz. 010 „ Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01010 § 4530 o kwotę 5.000 zł

 

§ 2.1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych w dz. 750 „Administracja państwowa”, rozdz. 75023 § 4170 o kwotę 900

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych w dz. 750 „Administracja państwowa”, rozdz. 75095 § 6639 o kwotę 900 zł


§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 1.

 

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 8.397.111 zł

2) wydatki ogółem: 8.749.654 zł

3) deficyt budżetowy w kwocie 352.543 zł , pokryty: - wolnymi środkami w kwocie 352.543 zł

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Krzysztof Bazylewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2007-01-02

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2007-01-02

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2007-01-02