UCHWAŁA NR XVIII/81/04

RADY GMINY BOĆKI

z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach.

 

           

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.h oraz art. 40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr. 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203), art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001)  uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.   Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Boćkach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.   Traci moc § 5 Zarządzenia Nr 3/90 Naczelnika Gminy w Boćkach z dnia 14 maja 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach.

 

 

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 4.    Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

 

 

 

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

 

 

                                                                              Józef Bolesta

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Data wytworzenia: 2004-10-07

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2004-10-07

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2004-10-07

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2004-10-07