UCHWAŁA NR XIV/67/04

RADY GMINY BOĆKI

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

                                                                   w sprawie zatwierdzenia taryf  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres

                                                                                                                         od 1 maja 2004 r. do 30 kwietnia 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1519 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Boćki z wodociągów „Boćki”, „Oleksze” i „Dołubowo” na okres od 1 maja 2004 r. do 30 kwietnia 2005 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boćki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Józef Bolesta

 

Załącznik nr 1

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2004-04-23

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2004-04-23

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2004-04-23