UCHWAŁA NR XIII/65/04

RADY GMINY BOĆKI

z dnia 17 marca 2004 r.

                                                   w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca   1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 591 – tekst jednolity z późn. zm./ oraz art. 40 ust 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 – tekst jednolity z późn. zm./, uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg zgodnie z załącznikiem nr 1 di niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boćki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Józef Bolesta

 

Załącznik nr 1

 

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Data wytworzenia: 2004-04-23

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2004-04-23

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2004-04-23

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2004-04-23