UCHWAŁA NR XIII/64/2004

RADY GMINY BOĆKI

z dnia 17 marca 2004 r.

w sprawie ustalenia ceny za składowanie 1 tony odpadów komunalnych, gruzu i gleby na Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w miejscowości Boćki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm/ oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm./, w związku z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm./, art. 290 ust. 1 i art. 291 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm./, art. 61 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm./, Rada Gminy Boćki uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się cenę za składowanie 1 Mg (tony):

           odpadów komunalnych – 25,00 złotych

           gleby i gruzu – 20,00 złotych

§ 2. Na Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w miejscowości Boćki nie podlega opłacie składowanie odpadów pochodzących z:

           Realizowanych akcji proekologicznych /np. Sprzątanie świata/.

           Porządkowania miejsc publicznych przez młodzież szkolną.

           Interwencyjnych prac realizowanych na rzecz i w uzgodnieniu z organiami Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boćki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2004 r.

§ 5. Treść uchwały zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Józef Bolesta

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2004-04-23

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2004-04-23

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2004-04-23