UCHWAŁA NR XIII/62/04

RADY GMINY BOĆKI

z dnia 17 marca 2004 r.

      w sprawie szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Boćki

 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 3 ust. 1 i 2 pkt 3, 4, 13, 16, 21, 22, 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim, Rada Gminy Boćki postanawia, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boćki.

§ 2. W celu utrzymania czystości, porządku oraz estetycznego wyglądu gminy ustala się:

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz terenach użytku publicznego;

2) obowiązki użytkowników nieruchomości skanalizowanych oraz nieskanalizowanych;

3) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

4) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;

5) obszary podlegające deratyzacji oraz terminy jej wykonania.

§ 3. Niniejsze zasady obowiazują:

1) właścicieli nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;

2) kierowników budowy;

3) zarządców dróg;

4) użytkowników obiektów przeznaczonych do celów handlowych, gastronomicznych i innych celów gospodarczych oraz obiektów przeznaczonych na cele użyteczności publicznej;

5) jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej;

6) wszystkich korzystających z terenów, do których tytuł prawny posiada gmina Boćki.

§ 4. W celu utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości (podwórza, chodniki itp.) właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub szczelne worki foliowe na odpady komunalne z zastrz. pkt 2;

2) z obowiązku określonego w pkt 1 zwalnia się właścicieli niezabudowanych działek budowlanych do czasu rozpoczęcia budowy;

3) ustawienia pojemników lub worków na odpady komunalne w taki sposób, aby był zapeniony do nich wygodny dostęp, w miejscu o równej powierzchni zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota;

4) utrzymania w czystości miejsc wystawiania i opróżniania pojemników i worków na odpady komunalne oraz zapewnienia czystości pojemników z okresową ich dezynfekcją;

5) wywożenia odpadów komunalnych według częstotliwości ustalonej z odbiorcą odpadów, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc z zachowaniem cykliczności;

6) przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej na koszt własny lub w przypadku braku kanalizacji sanitarnej budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości płynnych, bądź przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

7) w miarę możliwości dokonywania selektywnej zbiórki odpadów: złom, makulatura, odpady z tworzyw sztucznych, szkło bezbarwne i kolorowe;

8) uzgadniania z odbiorcami odpadów odbiór odpadów wielkogabarytowych i odpadów oddawanych poza hamonogramem;

9) oznakowania numerów i nieruchomości widocznym numerem porządkowym;

10) wykaszania i wycinania chwastów i zarośli;

11) utrzymywania we właściwym stanie drzew i krzewów oraz przycinania gałęzi stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;

12) udokumentowania, na żądanie Wójta Gminy lub osób przez niego upoważnionych, korzystania z usług wykonywanych przez odbiorcę odpadów i nieczystości płynnych, poprzez okazanie umowy i dowodów płacenia za takie usługi.

§ 5. 1. Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne gorącego żużlu, gruzu budowlanego, substancji toksycznych, substancji żrących i wybuchowych, odpadów medycznych oraz śniegu i lodu.

2. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych.

3. Zakaz określony w ust. 1 i 2 dotyczy również użytkowania koszy na odpady ustawione w pasach drogowych, na przystankach komunikacji publicznej oraz innych terenach użytku publicznego.

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub zlokalizowane są obiekty użyteczności publicznej powinni wystawić kosze na ciągach pieszych przyległych do nieruchomości.

2. Kosze, o których mowa w ust. 1 powinny być ustawione w odstępach zapewniających właściwe utrzymanie czystości i porządku.

3. Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza powinni prowadzić selektywną zbiórkę odpadów.

4. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną znajdującą się w obszarze zabudowanym oraz w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej – przedsiębiorców korzystających z takich przystanków.

§ 7. Górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy mogą zostać określone w drodze odrębnej uchwały.

§ 8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości) i ułożenia w pryzmy w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów z bezzwzględnym zakazem usuwania zanieczyszczeń na jezdnię;

2) podjęcia działań ograniczających śliskość chodnika (z wyłączeniem środków chemicznych), przy czym piasek i inne materiały użyte w celu likwidacji śliskości należy uprzątnąć niezwłocznie po ustaniu przyczyny ich zastosowania;

3) usuwania nawisów śnieżnych oraz sopli z okapów i rynien.

§ 9. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z przystanków komunikacji publicznej należy do obowiązków przedsiebiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.

§ 10. Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządców tych dróg.

§ 11. Wykonywanie obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie budowy należy do kierownika budowy.

§ 12. W celu zapewnienia czystości, porządku i estetycznego wyglądu gminy:

1) zezwala się na umieszczanie informacji, ogłoszeń, plakatów jedynie w miejscach do tego przeznaczonych – tablice i słupy ogłoszeniowe oraz inne miejsca przeznaczone na ten cel;

2) zabrania się wywieszania ulotek i ogłoszeń na pniach drzew, ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych;

3) zobowiązuje się komitety wyborcze wywieszające w okresach przedwyborczych plakaty i ogłoszenia do ich usunięcia w terminie nie późniejszym niż 14 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą.

§ 13. Zakazuje się spalania odpadów na nieruchomościach w sposób uciążliwy dla współmieszkańców oraz kategorycznie zakazuje się spalania wszelkich odpadów w pasie drogowym, na chodnikach, zieleńcach, placach zabaw itp.

§ 14. W zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi ustala się następujące zasady:

1) mycie pojazdów może odbywać się jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki nie zawierają substancji oleistych i toksycznych;

2) doraźne naprawy i regulacje samochodów mogą odbywać się w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

§ 15. 1. W celu ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego zobowiązuje się osoby utrzymujące zwierzęta domowe do:

1) właściwej opieki nad utrzymywanymi zwierzętami;

2) wyprowadzania psów poza mieszkanie lub posesję tylko na smyczy i w kagańcu;

3) usuwania na bieżąco odchodów pozostawionych przez zwierzęta domowe;

4) nie przetrzymywania psów i kotów na klatkach schodowych i w piwnicach budynków wielorodzinnych;

5) wywieszania tabliczek informacyjnych ostrzegających przed psami;

6) zabezpieczenia przed wydostaniem się na zewnątrz nieruchomości psów obronnych oraz niebezpiecznych i wykorzystywanych do pilnowania nieruchomości.

2. Uchwała nie narusza obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, określonych odrębnymi przepisami, a w szczególności dotyczących:

1) przestrzegania corocznego szczepienia psów przeciw wściekliźnie;

2) posiadania odpowiedniego zezwolenia na utrzymywanie psów rasy uznanej za agresywną.

§ 16. Właściciele nieruchomości utrzymujący psy na podwórzu zobowiązani są do zapewnienia im miejsca schronienia przed zimnem i opadami oraz usuwania na bieżąco wszelkich zanieczyszczeń powstałych w wyniku bytowania zwierzęcia.

§ 17. Właścicielom psów zabrania się:

1) wypuszczania psów bez dozoru poza teren nieruchomości;

2) wyprowadzania psów na tereny wydzielone przeznaczone na place zabaw dla dzieci;

3) szczucia psami lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub innego zwierzęcia;

4) wprowadzania psów do sklepów, lokali gastronomicznych, aptek, pomieszczeń biurowych oraz innych obiektów użyteczności publicznej.

§ 18. Psy bezpańskie i pozostające bez opieki podlegają odłowieniu na zasadach określonych w drodze odrębnej uchwały.

§ 19. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zobowiazani są do:

1) zabezpieczenia przed opuszczeniem nieruchomości zwierząt gospodarskich utrzymywanych na terenie tej nieruchomości;

2) utrzymywania pomieszczeń przeznaczonych do chowu zwierząt gospodarskich w odpowiednim stanie techniczo-sanitarnym;

3) składowania obornika na zewnątrz budynków gospodarskich jedynie na płycie gnojowej;

4) wyposażenia nieruchomości w szczelne zbiorniki na gnojowicę;

5) usuwania na bieżąco odchodów zwierząt gospodarskich znajdujących się poza obrębem nieruchomości;

6) utrzymywania zwierząt gospodarskich w sposób nie stwarzających uciążliwości takich jak hałas, odory itp. wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości sąsiedniej lub nieruchomościach sąsiednich;

7) nie zanieczyszczania posesji domów mieszkalnych, ulic i innych miejsc publicznych odchodami zwierząt, przeznaczoną dla zwierząt karmą lub ściółką, odpadkami lub innymi nieczystościami.

§ 20. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich w budynkach wielorodzinnych.

§ 21. Zezwala się na utrzymywanie drobnych zwierząt gospodarskich (ptactwa domowego) w zabudowie jednorodzinnej z zapewnieniem właściwych warunków sanitarno-higienicznych.

§ 22. Wójt Gminy corocznie w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bielsku Podlaskim będzie wyznaczał obszary podlegające deratyzacji oraz terminy jej wykonywania.

§ 23. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boćki.

§ 24. Traci moc Uchwała Nr XXVI/129/97 Rady Gminy w Boćkach z dnia 10 grudnia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

§ 25. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

 

Józef Bolesta

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2004-04-23

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2004-04-23

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2004-04-23