U C H W A Ł A   NR  XX/87/04

RADY  GMINY    BOĆKI

                                             Z  DNIA  29 GRUDNIA  2004 ROKU

  

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c), d), e) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717  i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 48 ust.1, art. 109, art. 112, art. 116, art. 118, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia  26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189 poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) uchwala się , co  następuje:

 

§ 1. Ustala się:

1)      dochody budżetu gminy w wysokości                                                                             8.397.786 zł

-           zgodnie z załącznikiem Nr 1

 

2)      wydatki budżetu gminy w wysokości                                                                             9.379.610 zł

-           zgodnie z załącznikiem Nr 2    

 

3)      dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych                                                491.847 zł       

-           zgodnie z załącznikiem Nr 3

 

4)      dochody budżetowe w kwocie 118.176 zł przeznacza się na spłatę kredytów

      i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

 

5)      zródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1.100.000 zł, stanowi

      planowana do zaciągnięcia pożyczka i kredyt długoterminowy.

 

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy

-           zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie  50.000 zł.

 

§ 4.1.   Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 rok oraz  środków na ich realizację                      

-           zgodnie z załącznikiem Nr 5.

      2.   Upoważnia się Wójta  Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie    

       inwestycji i remontów, ujętych w załączniku Nr 5 do kwoty granicznej nie

       przekraczającej jednorazowo 1.487.469 zł.

§ 5. Ustala się:

1)      plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 125.200 zł oraz  wydatków w kwocie 124.900 zł

-           zgodnie z załącznikiem Nr 6,

 

2)      dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 190.000 zł

-           zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.000 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 13.500 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 8.

 

§ 7. Dochody w kwocie 35.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów     alkoholowych  przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

§ 8. 1.  Postanawia się zaciągnąć pożyczkę i kredyt długoterminowy w kwocie 1.100.000 zł

            z przeznaczeniem na:

1)      budowę kanalizacji sanitarnej – etap IV rejon tzw. Zarzecze w kwocie 270.000 zł,

2)      budowę budynku Urzędu Gminy w Boćkach w kwocie 830.000 zł.

2.   Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2006 – 2012 z dochodów budżetowych gminy.

 

3.   Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1.

 

§ 9. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 9.

 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

 

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 1.889.000 zł.

        

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)      lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący  obsługę rachunku gminy,

2)      zaciągania zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych  w  załączniku Nr 2 ( Plan wydatków budżetu ), załączniku Nr 4 ( Plan przychodów i  rozchodów ),

3)      samodzielnego  zaciągania zobowiązań do kwoty 100.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.                                                                              

                                                                                                 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Józef Bolesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2005-01-12

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2005-06-02

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2005-01-12