UCHWAŁA NR XXV/112/05

RADY GMINY BOĆKI

z dnia 20 września 2005 roku

 

 

w sprawie przyjęcia w uchwale budżetowej na rok 2006 zasad finansowania przebudowy dróg gminnych od drogi krajowej Nr 19 przez wieś Pasieka do drogi powiatowej Boćki – Krasna Wieś o dł. 3,961 km

 

 

 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 109 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) uchwala się, co następuje :

 

§ 1. Postanawia się ująć w uchwale budżetowej Gminy Boćki na 2006 rok i zabezpieczyć środki finansowe na zadania inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych od drogi krajowej Nr 19 przez wieś Pasieka do drogi powiatowej Boćki – Krasna Wieś o dł. 3,961 km” w wysokości 1.315.623 zł, w tym 986.717 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 131.562 zł ze środków budżetu państwa oraz 197.344 zł ze środków własnych budżetu gminy.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boćki.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady Gminy

 

                                        Józef  Bolesta

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2005-11-15

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2005-11-15

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2005-11-15