OGŁOSZENIE

Kierownik Jednostki Organizacyjnej do Obsługi Finansowej Szkół w Boćkach

ogłasza nabór na stanowisko:


Samodzielnego Referenta Jednostki Organizacyjnej do Obsługi Finansowej Szkół w Boćkach – pełny wymiar czasu pracy.


1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,

 • znajomość prawa administracyjnego,

 • dobra znajomość obsługi komputera,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,

 • doświadczenie zawodowe.

2. Wymagania dodatkowe:

 • niekaralność,

 • dyspozycyjność,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • umiejętność podejmowania decyzji.

3. Ramowy zakres czynności:

 • sporządzanie list wynagrodzeń na podstawie dokumentów źródłowych zatwierdzonych przez kierownika oraz upoważnionych pracowników,

 • naliczanie zasiłków zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,

 • prowadzenie kart wynagrodzeń wraz z przechowywaniem dokumentacji płacowej,

 • przygotowywanie list płac, sporządzanie przelewów na podstawie list płac i innych,

 • obliczanie podatku i składek ZUS od wynagrodzeń,

 • prowadzenie dokumentacji świetlic z dożywianiem przy szkołach,

 • prowadzenie archiwum zgodnie z przepisami archiwizacji.

4. Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy,

 • życiorys /CV/,

 • list motywacyjny,

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 • zaświadczenie o stanie zdrowia,

 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 • oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Dokumenty: podanie i życiorys(CV) powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr. 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1593 ze zm.).

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 20.10.2006r. w zaklejonej kopercie w sekretariacie siedziby Zespołu Szkół w Boćkach, ul. Dubieńska 4 lub pocztą na adres: Zespół Szkół w Boćkach, 17 – 111 Boćki, ul. Dubieńska 4, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta JOdOFSwB" (decyduje data wpływu do Zespołu Szkół w Boćkach). Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.


6. Rozstrzygnięcie konkursu:

 

Osoby spełniające wymogi formalne zaproszone zostaną na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 27.10.2006r.o godz. 10.00 w siedzibie Zespołu Szkół w Boćkach, ul. Dubieńska 4.


Kierownik Jednostki Organizacyjnej

do obsługi Finansowej Szkół

w Boćkach

Hanna Puchalska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2006-10-04

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2006-10-04

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2006-10-04