OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Boćkach

ogłasza nabór na stanowisko:

 

Sekretarka Zespołu Szkół w Boćkach – pełny wymiar czasu pracy.

 

1. Wymagania niezbędne:

 

Ø      wykształcenie średnie lub wyższe,

Ø      znajomość prawa administracyjnego,

Ø      dobra znajomość obsługi komputera,

Ø      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,

Ø      doświadczenie zawodowe.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

Ø      niekaralność,

Ø      dyspozycyjność,

Ø      umiejętność pracy w zespole,

Ø      umiejętność podejmowania decyzji.

 

3. Ramowy zakres czynności:

 

Ø      znajomość aktualnych zarządzeń dotyczących organizacji pracy w kancelarii,

Ø      organizowanie właściwego obiegu dokumentów, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,

Ø      prowadzenie na bieżąco i zgodnie z przepisami dokumentacji uczniów,

Ø      prowadzenie rejestru zaświadczeń,

Ø      prowadzenie listy obecności pracowników,

Ø      prowadzenie teczek akt osobowych pracowników,

Ø      sporządzanie w terminie sprawozdań GSU-u i inne.

 

4. Wymagane dokumenty:

 

Ø      kwestionariusz osobowy,

Ø      życiorys /CV/,

Ø      list motywacyjny,

Ø      kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

Ø      zaświadczenie o stanie zdrowia,

Ø      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

Ø      oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 

Dokumenty: podanie i życiorys(CV) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr. 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1593 ze zm.).

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

     Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 17.11.2006r. w zaklejonej

     kopercie w sekretariacie siedziby Zespołu Szkół w Boćkach, ul. Dubieńska 4 lub pocztą na

     adres: Zespół Szkół w Boćkach, 17 – 111 Boćki, ul. Dubieńska 4, z dopiskiem „Dotyczy naboru

     na stanowisko sekretarki ZSwB (decyduje data wpływu do Zespołu Szkół w Boćkach).

     Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu:

    

     Osoby spełniające wymogi formalne zaproszone zostaną na rozmowę kwalifikacyjną, która

     odbędzie się w dniu 24.11.2006r.o godz. 10.00 w siedzibie Zespołu Szkół w Boćkach,

     ul. Dubieńska 4.

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                                                                              w Boćkach

                                                                                                                              Hanna Puchalska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2006-11-03

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2006-11-03

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2006-11-03