ZARZĄDZENIE NR 20/06 WÓJTA GMINY bOĆKI

Z DNIA 14 LISTOPADA 2006 ROKU

 

w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok

 

Na podstawie art.52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337)) oraz art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381) zarządzam, co następuje:


 $1.  Ustala się:

  1. projekt budżetu gminy na 2007 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,

  2. objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

  3. informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

  4. prognozę kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr4.

$2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

$3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2006-12-01

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2007-02-02

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2006-12-01