ZARZĄDZENIE  NR 4/06

WÓJTA  GMINY  BOĆKI

z dnia 10 marca 2006 roku

                                                                  w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca  2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249, poz. 2104  oraz art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi                                                    9.404.235 zł

b) wykonanie                                                                                                         9.492.169 zł

c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi                                                 10.360.514 zł

d) wykonanie                                                                                                          9.823.905 zł

- zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3.

2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

- zgodnie  z załącznikiem Nr 4, 5.

3) Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków gminnych instytucji kultury.

          - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4) Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków środków specjalnych.

    - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

5) Sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych i wydatków

- Zgodnie z załącznikiem Nr 8.

6) Sprawozdania z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

   - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1, przekazać:

1) Radzie Gminy.

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT  GMINY

          Stanisław  Derehajło

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2006-05-31

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2006-05-31

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2006-05-31