Informacja

 

z wykonania budżetu oraz o deficycie /nadwyżce za II kwartał 2006 r.

 

 

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Boćki oraz o deficycie /nadwyżce za II kwartał 2006 roku.

 

 

  1. Realizacja dochodów

                                                                                                                                          

Rodzaj dochodów

Plan po zmianach

Wykonanie planu

% wykonania planu

Należność wymagalna

1

2

3

4

5

1.Dochody własne:

z tego:

- wpływy z podatków i opłat,

- udział w podatku

  dochodowym,

- wpływy z majątku,

- pozostałe dochody własne

1.756.404,00

 

999.700,00

462.304,00

 

159.200,00

135.200,00

923.744,52

 

568.507,07

197.559,00

 

66.679,11

90.999,34

52,60

 

56,87

42,74

 

41,89

67,31

318.330,76

 

291.131,68

-

 

 7.257,17

19.941,91

 

 

 

 

 

2. Dotacje celowe:

z tego:

- dotacje na zadania zlecone,

- dotacje na zadania własne

1.110.437,00

 

672.849,00

437.588,00

685.038,00

 

560.557,00

124.481,00

61,69

 

83,31

28,45

-

 

-

-

 

 

 

 

 

3. Subwencje

4.241.725,00

2.369.090,00

55,86

-

 

 

 

 

 

4. Z innych źródeł ( na     sfinansowanie programów)

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Dochody ogółem:

7.108.566,00

3.977.872,52

55,96

318.330,76

 

  1. Realizacja wydatków

 

 

Nazwa jednostki organizacyjnej

 

Plan

 

Wykonanie

 

% wykonania

Zobowiązania wymagalne z tytułów dostaw, usług i płac

1. Urząd Gminy,

2. Gminny Ośrodek Pomocy

    Społecznej,   

3. Szkoła Podstawowa w

    Andryjankach,

4. Zespół Szkół w Boćkach,

 

5. Jednostka Organizacyjna do Obsługi Finansowej Szkół w Boćkach.

 

  3.666.031,00

 

   870.862,00

 

   669.680,00

2.173.536,00

   

 

81.000,00

1.580.544,64

 

658.541,12

 

   379.067,46

1.107.550,65

 

 

 43.612,03

43,12

 

75,62

 

56,61

50,96

 

 

53,85

-

 

-

 

-

-

 

 

-

Wydatki ogółem:

 

7.461.109,00

 

3.769.315,90

 

50,52

 

-

w tym:

- wydatki bieżące,

- wydatki majątkowe

 

 

6.515.405,00

   945.704,00

 

3.463.787,99

   305.527,91

 

53,17

32,31

 

-

-

 

  1. Deficyt/nadwyżka

 

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

1

2

3

A. Dochody

B. Wydatki

C. (+) Nadwyżka, (-) Deficyt (A-B)

7.108.566,00

7.461.109,00

- 352.543,00

3.977.872,52

3.769.315,90

          + 208.556,62

 

Planowany deficyt budżetowy pokryto wolnymi środkami.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 1.235.100,00 zł; w tym:

ü      pożyczka zaciągnięta na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Boćki – 174.300,00 zł,

ü      kredyt na budowę Urzędu Gminy w Boćkach 780.000,00 zł,

ü      kredyt na przebudowę ulicy Załońskiej i Dubieńskiej w miejscowości Boćki 280.800,00 zł. 

 

 

 

 

Boćki, dnia 2006.07.25               

                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                                       Stanisław Derehajło

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2006-07-26

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2006-07-26

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2006-07-26