Informacja  

z wykonania budżetu oraz o deficycie /nadwyżce za I kwartał 2006 r.

 

 

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Boćki oraz o deficycie /nadwyżce za I kwartał 2006 roku.

 

 

  1. Realizacja dochodów

                                                                                                                                          w zł

Rodzaj dochodów

Plan po zmianach

Wykonanie planu

% wykonania planu

Należność wymagalna

1

2

3

4

5

1.Dochody własne:

z tego:

- wpływy z podatków i opłat,

- udział w podatku

  dochodowym,

- wpływy z majątku,

- pozostałe dochody własne

1.685.404

 

999.700

462.304

 

159.200

  64.200

488.239

 

321.373

  89.737

 

39.791

37.338

28,97

 

32,15

19,41

 

25,00

58,16

262.634

 

255.761

-

 

6.873

-

 

 

 

 

 

2. Dotacje celowe:

z tego:

- dotacje na zadania zlecone,

- dotacje na zadania własne

980.439

 

672.849

307.590

343.533

 

277.774

  65.759

35,04

 

41,29

21,38

-

 

-

-

 

 

 

 

 

3. Subwencje

4.241.725

1.350.026

31,83

-

 

 

 

 

 

4. Z innych źródeł ( na     sfinansowanie programów)

986.717

-

-

-

 

 

 

 

 

Dochody ogółem:

7.894.285

2.181.798

27,64

262.634

 

  1. Realizacja wydatków

 

 

Nazwa jednostki organizacyjnej

 

Plan

 

Wykonanie

 

% wykonania

Zobowiązania wymagalne z tytułów dostaw, usług i płac

1. Urząd Gminy,

2. Gminny Ośrodek Pomocy

    Społecznej,   

3. Szkoła Podstawowa w

    Andryjankach,

4. Zespół Szkół w Boćkach,

 

5. Jednostka Organizacyjna do Obsługi Finansowej Szkół w Boćkach.

 

  4.480.328

 

   843.500

 

   669.300

2.172.700

   

 

81.000

919.465

 

322.712

 

230.529

590.078

 

 

 23.996

20,53

 

38,26

 

34,45

27,16

 

 

29,63

-

 

-

 

-

-

 

 

-

Wydatki ogółem:

 

8.246.828

 

2.086.780

 

25,31

 

-

w tym:

- wydatki bieżące,

- wydatki majątkowe

 

 

6.502.613

1.744.215

 

1.771.883

   314.897

 

27,25

18,06

 

-

-

 

  1. Deficyt/nadwyżka

  w zł

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

1

2

3

A. Dochody

B. Wydatki

C. (+) Nadwyżka, (-) Deficyt (A-B)

7.894.285

8.246.828

- 352.543

2.181.798

2.086.780

  + 95.018

 

Planowany deficyt budżetowy pokryto wolnymi środkami.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 1.325.600 zł; w tym:

ü      pożyczka zaciągnięta na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Boćki – 199.200 zł,

ü      kredyt na budowę Urzędu Gminy w Boćkach 830.000 zł,

ü      kredyt na przebudowę ulicy Załońskiej i Dubieńskiej w miejscowości Boćki 296.400 zł. 

 

 

 

 

Boćki, dnia 2006.04.28                   

                                                                                                                                                                                                                  Wójt Gminy

 Stanisław Derehajło

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Data wytworzenia: 2006-05-02

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2006-05-31

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2006-05-31

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2006-05-31