U C H W A Ł A   NR  XXVII/121/05

RADY  GMINY    BOĆKI

Z  DNIA  29 GRUDNIA 2005 ROKU

 

 

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c), d), e) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717  i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r.  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 48 ust.1, art. 109, art. 111 ust. 2,  art. 116, art. 118, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia  26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 180, poz. 1495) uchwala się , co  następuje:

 

§ 1. Ustala się:

1)       dochody budżetu gminy w wysokości                                                                           7.968.268 zł

-           zgodnie z załącznikiem Nr 1

 

2)      wydatki budżetu gminy w wysokości                                                                             7.968.268zł

-           zgodnie z załącznikiem Nr 2    

 

3)      dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych                                                673.849 zł       

-           zgodnie z załącznikiem Nr 3

 

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy

-           zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie  35.000 zł.

 

§ 4.1.   Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 rok oraz  środków na ich realizację                       

-           zgodnie z załącznikiem Nr 5.

      2.   Upoważnia się Wójta  Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie    

       inwestycji i remontów, ujętych w załączniku Nr 5 do kwoty granicznej nie

       przekraczającej jednorazowo 1.315.623 zł.

 

§ 5. Ustala się wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

-           zgodnie z załącznikiem Nr 6,

 

§ 6. Ustala się:

1)      plan dochodów własnych jednostkek budżetowych w kwocie 136.400 zł, oraz plan wydatków w kwocie 135.800 zł .

-           zgodnie z załącznikiem Nr 7,

 

2)      dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 312.000 zł

-           zgodnie z załącznikiem Nr 8,

 

3)      dotacje dla innych podmiotów publicznych w łącznej kwocie 284.592 zł.

                  -      zgodnie z załącznikiem Nr 9.

 

§ 7. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.000 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 6.500 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 10.

 

§ 8. Dochody w kwocie 27.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów     alkoholowych  przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

§ 9. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 11.

 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

 

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 987.000 zł.

        

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)      lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący  obsługę rachunku gminy,

2)      zaciągania zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych  w  załączniku Nr 2 ( Plan wydatków budżetu ), załączniku Nr 4 ( Plan przychodów i  rozchodów ),

3)      samodzielnego  zaciągania zobowiązań do kwoty 100.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.                                                                             

                                                                                                 

                                                                                          

 

              PRZEWODNICZĄCY

                                                                                                     RADY  GMINY

                       

                                                                                                      Józef  Bolesta   

 

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Data wytworzenia: 2006-04-03

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2006-05-31

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2006-05-31

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2006-05-31