Informacja  

z wykonania budżetu oraz o deficycie /nadwyżce za III kwartał 2006 r.

 

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Boćki oraz o deficycie /nadwyżce za III kwartał 2006 roku. 

 

  1. Realizacja dochodów                                                                                                                                          

Rodzaj dochodów

Plan po zmianach

Wykonanie planu

% wykonania planu

Należność wymagalna

1

2

3

4

5

1.Dochody:

z tego:

- wpływy z podatków i opłat,

- udział w podatku

  dochodowym,

- wpływy z majątku,

- pozostałe dochody własne

1.726.609,00

 

1.044.800,00

462.304,00

 

159.200,00

  60.305,00

1.343.645,64

 

884.099,54

325.421,46

 

103.020,69

  31.103,95

77,82

 

84,62

70,40

 

64,72

51,58

353.931,84

 

319.322,07

-

 

 8.435,26

26.174,51

 

 

 

 

 

2. Dotacje celowe:

z tego:

- dotacje na zadania zlecone,

- dotacje na zadania własne

1.766.975,00

 

1.263.536,00

   503.439,00

1.070.425,00

 

867.763,00

202.662,00

60,58

 

68,68

40,26

-

 

-

-

 

 

 

 

 

3. Subwencje

4.241.725,00

3.388.154,00

79,88

-

 

 

 

 

 

4. Z innych źródeł ( na     sfinansowanie programów)

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Dochody ogółem:

7.735.309,00

5.802.224,64

75,00

353.931,84

 

  1. Realizacja wydatków

 

Nazwa jednostki organizacyjnej

 

Plan

 

Wykonanie

 

% wykonania

Zobowiązania wymagalne z tytułów dostaw, usług i płac

1. Urząd Gminy,

2. Gminny Ośrodek Pomocy

    Społecznej,   

3. Szkoła Podstawowa w

    Andryjankach,

4. Zespół Szkół w Boćkach,

 

5. Jednostka Organizacyjna do Obsługi Finansowej Szkół w Boćkach.

 

  3.696.865,00

 

   1.466.487,00

 

   669.748,00

2.173.752,00

   

 

81.000,00

2.166.009,60

 

945.493,87

 

   497.127,06

1.563.524,82

 

 

 63.711,15

58,59

 

64,48

 

74,23

71,93

 

 

78,66

-

 

-

 

-

-

 

 

-

Wydatki ogółem:

 

8.087.852,00

 

5.235.866,50

 

64,74

 

-

w tym:

- wydatki bieżące,

- wydatki majątkowe

 

 

7.142.148,00

   945.704,00

 

4.844.938,16

   390.928,34

 

67,84

41,34

 

-

-

 

  1. Deficyt/nadwyżka

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

1

2

3

A. Dochody

B. Wydatki

C. (+) Nadwyżka, (-) Deficyt (A-B)

7.735.309,00

8.087.852,00

- 352.543,00

5.802.224,64

5.235.866,50

             566.358,14

 

Planowany deficyt budżetowy pokryto wolnymi środkami.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 1.194.600,00 zł; w tym:

ü      pożyczka zaciągnięta na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Boćki – 149.400,00 zł,

ü      kredyt na budowę Urzędu Gminy w Boćkach 780.000,00 zł,

ü      kredyt na przebudowę ulicy Załońskiej i Dubieńskiej w miejscowości Boćki 265.200,00 zł. 

 

Boćki, dnia 2006.10.26

 

Wójt Gminy

Stanisław Derehajło

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2006-11-03

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2006-11-03

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2006-11-03