Informacje i zarządzenia dortyczące budżetu - rok 2007

INFORMACJA
 

z wykonania budżetu oraz o deficycie /nadwyżce za III kwartał 2007 r.

 

 
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Boćki oraz o deficycie /nadwyżce za III kwartał 2007 roku.
 
 
  1. Realizacja dochodów
                                                                                                                                         

Rodzaj dochodów
Plan po zmianach
Wykonanie planu
% wykonania planu
Należność wymagalna
1
2
3
4
5
1.      DOCHODY
z tego:
1.873.641,00
1.566.842,44
83,63
373.785,77
- wpływy z podatków i opłat
1.195.100,00
977.719,45
81,81
325.690,52
- udziały w podatkach dochodowych
535.391,00
398.158,71
74,37
x
- wpływy z majątku
55.700,00
169.829,98
304,90
2.316,66
- pozostałe dochody własne
87.450,00
21.134.30
24,17
45.778,59
 
2.      DOTACJE CELOWE
z tego:
1.953.694,00
1.239.860,58
63,46
x
- dotacje na zadania zlecone
1.501.671,00
979.076,97
65,20
x
- dotacje na zadania własne
302.023,00
260.783,61
86,35
x
- dotacje na zadania inwest.
150.000,00
x
x
x
 
3. SUBWENCJE
4.503,690,00
3.597.723,00
79,88
x
 
4. Z INNYCH ŻRÓDEŁ       ( na     sfinansowanie programów)
 
1.568.279,00
 
x
 
x
 
x
 
DOCHODY OGÓŁEM:
 
9.899.304,00
 
6.404.426,02
 
64,70
 
373.785,77

 
  1. Realizacja wydatków
 

 
Nazwa jednostki organizacyjnej
 
 
Plan
 
 
Wykonanie
 
 
% wykonania
Zobowiązania wymagalne z tytułów dostaw, usług i płac
1
2
3
4
5
1. Urząd Gminy w Boćkach
5.068.050,00
2.753.056,81
54,32
x
2. Gminny Ośrodek Pomocy     Społecznej w Boćkach
1.670.950,00
1.089.264,23
65,19
 
x
3.      Szkoła Podstawowa w
    Andryjankach
985.211,00
447.536,83
45,43
 
x
 
4. Zespół Szkół w Boćkach
 
2.257.271,00
 
1.631.178,47
 
72,26
 
x
5. Jednostka Organizacyjna do Obsługi Finansowej Szkół w Boćkach
 
123.700,00
 
82.532,52
 
66,72
 
x
 
Wydatki ogółem:
 
10.405.182,00
 
6.003.568,86
 
57,70
 
x
w tym:
- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe
 
 
7.579.472,00
2.825.710,00
 
5.077.533,10
926.035,76
 
66,99
32,77
 
x
x

 
  1. Deficyt/nadwyżka
 

Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
1
2
3
A. Dochody
9.869.304,00
6.404.426,02
B. Wydatki
10.405.182,00
6.003.568,86
C. (+) Nadwyżka, (-) Deficyt (A-B)
-505.878,00
+400.857,16

 
 
Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 1.351.341,54 zł;          w tym:
ü      pożyczka zaciągnięta na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Boćki – 49.800,00  zł,
ü      kredyt na budowę Urzędu Gminy w Boćkach - 660.000,00 zł,
ü      kredyt na przebudowę ulicy Załońskiej i Dubieńskiej w miejscowości Boćki – 202.800,00 zł,
ü      pożyczka na prefinansowanie na zadanie Przebudowa budynku po byłym Urzędzie Gminy na Centrum Kulturalno-Turystyczne miejscowości Boćki – 438.741,54 zł.
 
 
 
 

Boćki, dnia 2007.10.25

Wójt Gminy

Stanisław Derehajło

 


 

INFORMACJA

z wykonania budżetu oraz o deficycie /nadwyżce za II kwartał 2007 r.
 
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Boćki oraz o deficycie/nadwyżce za II kwartał 2007 roku.
 
A. Realizacja dochodów
                                                                                                                                         

Rodzaj dochodów
Plan po zmianach
Wykonanie planu
% wykonania planu
Należność wymagalna
1
2
3
4
5
1.   DOCHODY
z tego:
1.873.641,00
996.272,02
53,18
314.314,16
- wpływy z podatków i opłat
1.195.100,00
611.639,22
51,18
264.719,58
- udziały w podatkach dochodowych
535.391,00
256.669,85
47,94
x
- wpływy z majątku
37.700,00
16.264,57
43,15
2.470,83
- pozostałe dochody własne
105.450,00
111.698,38
105,93
47.123,75
2.   DOTACJE CELOWE
z tego:
1.893.472,00
824.273,48
43,54
x
- dotacje na zadania zlecone
1.501.647,00
665.813,87
44,34
x
- dotacje na zadania własne
241.825,00
158.459,61
65,53
x
- dotacje na zadania inwest.
150.000,00
x
x
x
3. SUBWENCJE
4.503,690,00
2.515.794,00
55,86
x
4. Z INNYCH ŻRÓDEŁ (na sfinansowanie programów)
 
1.568.279,00
 
x
 
x
 
x
 
DOCHODY OGÓŁEM:
 
9.839.082,00
 
4.336.339,50
 
44,08
 
314.314,16

 
B. Realizacja wydatków
 

 
Nazwa jednostki organizacyjnej
 
 
Plan
 
 
Wykonanie
 
 
% wykonania
Zobowiązania wymagalne z tytułów dostaw, usług i płac
1
2
3
4
5
1. Urząd Gminy w Boćkach
5.347.721,00
1.331.607,86
24,90
x
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach
 
1.658.209,00
 
727.919,03
 
43,90
 
x
3.   Szkoła Podstawowa w
    Andryjankach
 
980.600,00
 
325.494,24
 
33,20
 
x
 
4. Zespół Szkół w Boćkach
 
2.234.730,00
 
1.163.545,32
 
52,07
 
x
5. Jednostka Organizacyjna do Obsługi Finansowej Szkół w Boćkach
 
123.700,00
 
61.182,24
 
49,46
 
x
 
Wydatki ogółem:
 
10.344.960,00
 
3.609.748,69
 
34,90
 
x
w tym:
- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe
 
7.519.250,00
2.825.710,00
 
3.592.586,82
17.161,87
 
47,78
0,61
 
x
x

 
C. Deficyt/nadwyżka
 

Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
1
2
3
A. Dochody
9.839.082,00
4.336.339,50
B. Wydatki
10.344.960,00
3.609.748,69
C. (+) Nadwyżka, (-) Deficyt (A-B)
-505.878,00
+726.590,81

 
 
Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 953.100,00 zł; w tym:
v     pożyczka zaciągnięta na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Boćki – 74.700,00 zł,
v     kredyt na budowę Urzędu Gminy w Boćkach - 660.000,00 zł,
v     kredyt na przebudowę ulicy Załońskiej i Dubieńskiej w miejscowości Boćki – 218.400,00 zł
 
 
Boćki, dnia 2007.07.24
Wójt Gminy
Stanisław Derehajło

 


INFORMACJA

 

z wykonania budżetu oraz o deficycie /nadwyżce za I kwartał 2007 r.

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Boćki oraz o deficycie /nadwyżce za I kwartał 2007 roku.

 

  1. Realizacja dochodów

Rodzaj dochodów

Plan po zmianach

Wykonanie planu

% wykonania planu

Należność wymagalna

1

2

3

4

5

1.      DOCHODY

z tego:

1.873.641,00

521.492,34

27,84

280.722,81

- wpływy z podatków i opłat

1.195.100,00

370.547,30

31,01

236.765,61

- udziały w podatkach dochodowych

535.391,00

110.565,79

20,66

x

- wpływy z majątku

37.700,00

14.481,46

38,42

3.203,60

- pozostałe dochody własne

105.450,00

25.897,79

24,56

40.753,60

 

2.      DOTACJE CELOWE

z tego:

1.612.841,00

385.958,00

23,93

x

- dotacje na zadania zlecone

1.445.841,00

312.091

21,60

x

- dotacje na zadania własne

167.000,00

73.867,00

44,20

x

 

3. SUBWENCJE

4.447.097,00

1.434.544,67

33,78

x

 

4. Z INNYCH ŻRÓDEŁ (na sfinansowanie programów)

 

1.568.279,00

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

DOCHODY OGÓŁEM:

 

9.501.859,00

 

2.341.995,01

 

24,65

 

280.722,91

 

  1. Realizacja wydatków

 

Nazwa jednostki organizacyjnej

 

 

Plan

 

 

Wykonanie

 

 

% wykonania

Zobowiązania wymagalne z tytułów dostaw, usług i płac

1

2

3

4

5

1. Urząd Gminy w Boćkach

4.854.841,00

645.056,27

13,28

x

2. Gminny Ośrodek Pomocy

    Społecznej w Boćkach

 

1.619.018,00

 

367.433,93

 

22,70

 

x

3.      Szkoła Podstawowa w

    Andryjankach

 

677.600,00

 

178.291,47

 

26,32

 

x

 

4. Zespół Szkół w Boćkach

 

2.226.700,00

 

634.104,77

 

28,48

 

x

5. Jednostka Organizacyjna do Obsługi Finansowej Szkół w Boćkach

 

123.700,00

 

37.728,25

 

30,50

 

x

 

Wydatki ogółem:

 

9.501.859,00

 

1.862.614,69

 

19,61

 

x

w tym:

- wydatki bieżące,

- wydatki majątkowe

 

 

7.134.499,00

2.352.360,00

 

1.861.467,56

1.147,13

 

26,10

0,05

 

x

x

 

  1. Deficyt/nadwyżka

 

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

1

2

3

A. Dochody

9.501.859,00

2.341.995,01

B. Wydatki

9.501.859,00

1.862.614,69

C. (+) Nadwyżka, (-) Deficyt (A-B)

x

+479.380,32

 

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 1.053.600,00 zł; w tym:

·         pożyczka zaciągnięta na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Boćki – 99.600,00 zł,

·         kredyt na budowę Urzędu Gminy w Boćkach - 720.000,00 zł,

·         kredyt na przebudowę ulicy Załońskiej i Dubieńskiej w miejscowości Boćki – 234.000,00 zł.

 

Boćki, dnia 2007.04.25

Wójt Gminy

Stanisław Derehajło

 


ZARZĄDZENIE  NR 3/07

WÓJTA  GMINY  BOĆKI

z dnia 19 marca 2007 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca  2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832),   oraz art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337)  zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi  8.397.111,00 zł

b) wykonanie 8.547.124,95 zł

c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 8.749.654,00 zł

d) wykonanie 8.236.889,72 zł

- zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3.

2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

- zgodnie  z załącznikiem Nr 4, 5.

3)  Sprawozdanie z wykonania otrzymanych dotacji z innych jednostek samorzadu terytorialnego.

 - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4) Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych innym podmiotom publicznym.

 - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

5) Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów gminnych instytucji kultury.

 - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

6) Sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych i wydatków

- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

7) Sprawozdania z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

   - zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1, przekazać:

1) Radzie Gminy.

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT  GMINY

Stanisław  Derehajło

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2007-03-26

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2007-05-04

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2007-03-26