UCHWAŁA NR III/10/06

RADY GMINY BOĆKI

Z DNIA 28 GRUDNIA 2006 ROKU


w sprawie budżetu gminy na rok 2007


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381), uchwala się, co następuje:

§ 1


Dochody budżetu gminy w wysokości 9.486.859 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2


1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.486.859 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wykaz zadań inwestycyjnych w 2007 roku

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy

Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.885.235 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

 

Przychody budżetu w wysokości 1.743.617 zł, rozchody w wysokości 1.743.617 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4


W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 35.000 zł


§ 5


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7

 

§ 6


Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.§ 7


Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 152.500 zł; wydatki – 152.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.


§ 8


Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 202.000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 9.


§ 9


Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

  1. przychody – 2.600 zł,

  2. wydatki – 7.500 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10


Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

  1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu ( pożyczka na prefinansowanie) w kwocie 1.436.717 zł,


§ 11


Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.436.717 zł,

2. zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 5,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku,

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,


4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 12


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.


§ 13


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

 


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2007-01-03

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2007-01-03

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2007-01-03