UCHWAŁA  NR IV/15/07

RADY  GMINY  BOĆKI

      Z DNIA 22 LUTEGO  2007 ROKU

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832),  uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych w dz. 750 „Administracja publiczna”, 

            rozdz. 75023 § 4360 o kwotę                                                                               1.350 zł    

       2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych w dz. 750 „Administracja publiczna”,

            rozdz. 75095 § 6639 o kwotę                                                                               1.350 zł

 

§ 2. W związku z przesunięciem terminów zakończenia realizacji Projektu „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskiem” na rok 2007, dokonano zmian w planie wydatków zmniejszając wydatki na zakup usług telefonii komórkowej, a przyznając dotację dla Urzędu Marszałkowskiego, jako udział gminy w/w Projekcie.

                                                          

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)  dochody ogółem:                                                                        9.486.859 zł

2)  wydatki ogółem:                                                                          9.486.859 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2007-02-23

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2007-02-23

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2007-02-23