Załącznik  nr 9 do  Uchwały Nr XX/87/04 Rady Gminy  Boćki z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy  na 2005 rok

 

 

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ

31  GRUDNIA  2005 ROK

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota zł

I

Stan długu na dzień 31 grudnia 2004 r.

714.276

1.

Emisja papierów wartościowych

 

2.

Zaciągnięte kredyty

365.576

3.

Zaciągnięte pożyczki

348.700

4.

Przejęte depozyty

 

 

w tym: depozyty zbywalne

 

5.

Zobowiązania wymagalne

 

 

a/ z  tytułu poręczeń i gwarancji

 

 

b/ jednostek budżetowych

 

 

   w  tym z tytułu:

 

 

                 - dostawy towarów i usług

 

 

                 - składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

 

 

c/  pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

 

II

Planowane zwiększenie długu w 2005 roku

1.100.000

1.

Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego

830.000

2.

Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki

270.000

3.

Zobowiązania wymagalne

 

 

A/ jednostek budżetowych

 

 

B/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

 

 

Wartości długu ogółem  ( I + II )

1.814.276

III

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 roku

178.176

1.

Kwoty spłaconych rat kredytów

53.576

2.

Kwoty spłaconych rat pożyczek

124.600

3.

Kwoty zwróconych ( rozliczonych ) depozytów

 

4.

Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych

 

IV.

Ogółem dług na 31 grudnia 2005 r.  I + II – III

1.636.100

V.

Planowane dochody na 2005 rok

8.397.786

 

% ( IV : V )

19,49

 

                                                                                         

PRZEWODNICZĄCY

RADY  GMINY

 

Józef  Bolesta

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2005-06-02

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2005-06-02

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2005-06-02