ZARZĄDZENIE  NR 3/05

WÓJTA  GMINY  BOĆKI

z dnia 14 marca 2005 roku

                                                                  w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

Na podstawie art. 136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189 poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273 poz. 2703), oraz art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi                                                    7.431.460 zł

b) wykonanie                                                                                                         7.320.783 zł

c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi                                                   7.722.822 zł

d) wykonanie                                                                                                          7.307.690 zł

- zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3.

2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

- zgodnie  z załącznikiem Nr 4, 5.

3) Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków gminnych instytucji kultury.

          - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4) Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków środków specjalnych.

    - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

5) Sprawozdania z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

   - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1, przekazać:

1) Radzie Gminy.

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

WÓJT  GMINY

          Stanisław  Derehajło

                                                                  

                                                                                          

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2005-05-20

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2005-06-02

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2005-05-20