UCHWAŁA NR V/23/03
RADY GMINY BOĆKI
Z DNIA 11 MARCA 2003 ROKU

 

 

w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d), e) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 48 ust.1, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 )
- Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

 

Ustala się:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 5.465.637 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 5.499.002 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 491.808 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 3

4. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 33.365 zł
stanowią:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 33.365 zł

§ 2

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 40.000 zł.

§ 4

1.Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2.Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2003 rok oraz środków na ich realizację

- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3.Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w załączniku Nr 6 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 1.200.000 zł.

§ 5

Ustala się:

1. plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 126.600 zł oraz wydatków w kwocie 128.600 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 7,

2. dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 160.000 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.600 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 8.700 zł.
Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 9.

§ 7

Dochody w kwocie 28.000 zł. pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8

1. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 10.
2. Przyjmuje się prognozowaną sytuację finansową gminy na lata 2003 - 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9

Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 10

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie 100.000 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy,
2. zaciągania zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 ( Plan przychodów i rozchodów),
3. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 300.000 zł.

§ 12

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Józef Bolesta


Załączniki
zal_1_2003.htm (178 kB) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/23/03 Rady Gminy Boćki z dnia 11 marca 2003 roku
zal_10_2003.htm (47 kB) Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/23/03 Rady Gminy Boćki z dnia 11 marca 2003 roku
zal_11_2003.htm (71 kB) Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr V/23/03 Rady Gminy Boćki z dnia 11 marca 2003 roku
zal_2_2003.htm (436 kB) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/23/03 Rady Gminy Boćki z dnia 11 marca 2003 roku
zal_3_2003.htm (119 kB) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/23/03 Rady Gminy Boćki z dnia 11 marca 2003 roku
zal_4_2003.htm (33 kB) Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/23/03 Rady Gminy Boćki z dnia 11 marca 2003 roku
zal_5_2003.htm (48 kB) Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/23/03 Rady Gminy Boćki z dnia 11 marca 2003 roku
zal_6_2003.htm (94 kB) Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/23/03 Rady Gminy Boćki z dnia 11 marca 2003 roku
zal_7_2003.htm (23 kB) Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/23/03 Rady Gminy Boćki z dnia 11 marca 2003 roku
zal_8_2003.htm (17 kB) Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/23/03 Rady Gminy Boćki z dnia 11 marca 2003 roku
zal_9_2003.htm (11 kB) Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/23/03 Rady Gminy Boćki z dnia 11 marca 2003 roku

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2007-02-02

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2007-02-02

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2007-02-02