ZARZĄDZENIE Nr 7/04

WÓJTA  GMINY  BOĆKI

Z DNIA 18 MARCA 2004 ROKU

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

 

 

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych       (Dz. U. z 2003 r, Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177)  ), oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568),  zarządzam, co następuje:

                                                            

§ 1. Przyjąć:

1.      Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok według którego:

-  plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi                                    5.763.215 zł

-  wykonanie                                                                                                 5.802.055 zł

-  plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi                                    5.926.280 zł

-  wykonanie                                                                                                 5.802.582 zł

zgodnie z załącznikami 1,2,3.

2.      Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych  zadań zleconych gminie ustawami.

-  zgodnie z załącznikami Nr 4,5.

3.      Sprawozdanie z wykonania przychodów  i wydatków gminnych instytucji kultury.

-  zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4.      Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków środków specjalnych.

-  zgodnie z załącznikiem Nr 7.

5.      Sprawozdania z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

-  zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 

§ 2.Sprawozdania, o których mowa w § 1, przekazać:  

1.      Radzie Gminy.

2.      Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

 

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

                                                                                                                              WÓJT

 

                                                                                                                   Stanisław  Derehajło

 

 

 

                                                                                          

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2005-01-17

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2005-01-17

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2005-01-17