Zarządzenie Nr 14/03

Wójta Gminy Boćki

z dnia 21 maja 2003 roku

w sprawie sposobu i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu podatników, którym umorzono zaległości podatkowe

 

           Na podstawie art. 16a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wykazy podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł wywiesza się na okres 1 miesiąca na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

2. Wykazy, o których mowa w ust. 1 sporządza się według stanu na ostatni dzień kwartału, w którym dokonano umorzenia, wg wzoru zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

Stanisław Derehajło

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2005-01-26

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2005-01-26

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2005-01-26