Deklaracja dostępności serwisu BIP Gmina Boćki

Urząd Gminy Boćki zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej BIP Gmina Boćki zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego BIP Gmina Boćki.

Data publikacji strony internetowej: 2008-04-12

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-12-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych

- treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. - treści pochodzą z różnych źródeł, - treści są bardzo obszerne i zostały zamieszczone jako załączniki, - treści zostały wytworzone przez inną instytucję, - filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. - Pliki PDF, DOC itp. – nie ma możliwości ograniczenia korzystania z takich plików i umieszczania tekstów bezpośrednio w serwisie. Problematyczną kwestią jest poprawne tagowanie. Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów word w których nie ma dobrze zaznaczonej logicznej struktury, lub są skanami dokumentów. - Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Treści nietekstowe mogą nie posiadać swojej tekstowej alternatywy, napisów rozszerzonych lub audiodeskrypcji. - Niektóre elementy nawigacyjne mogą nie mieć zapewnionego kontrastu minimalnego. - Przy wprowadzaniu treści nie zawsze podawane są sugestie korekty błędów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-26. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-03-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Kurowicki, adres poczty elektronicznej m.kurowicki@gminabocki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 857319625. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Wójt Gminy Boćki

Adres organu odwoławczego: Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3 17-111 Boćki

Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@gminabocki.pl

Telefon organu odwoławczego: 857319610

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Boćkach nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Do wejścia głównego usytuowanego od ulicy Plac Armii Krajowej prowadzą schody bez podjazdu dla wózków.  Z tyłu budynku urzędu znajduje się wejście z którego mogą skorzystać osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Obok budynku Urzędu umiejscowiony jest bezpłatny parking samochodowy z wydzielonym i oznaczonym miejscem przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego budynku prowadzą chodniki, które nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.
Pomieszczenia zajmowane przez Urząd Gminy znajdują się na parterze oraz piętrze.
Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się sekretariat  Urzędu Gminy osoba na wózku może tam dojechać i zwrócić się o pomoc lub wskazanie docelowego miejsca.
Ciągi komunikacyjne, mają wystarczającą szerokość umożliwiającą dwukierunkowy ruch.  Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. W budynku nie ma windy z której mogą korzystać osoby na wózku.  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń zajmowanych przez Urząd można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
Obecnie brak jest możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.

W celu ułatwienia i przyśpieszenia załatwienia sprawy prosimy o wcześniejsze poinformowanie oraz wskazanie daty i godziny wizyty oraz sprawy, którą chcielibyście zrealizować.

Inne informacje i oświadczenia

Raport o stanie zapewniania dostępności

https://www.gminabocki.pl/art,873,raport-o-stanie-zapewniania-dostepnosci