Ogłoszenia 2018r

BGK.6733.07.2018 OBWIESZCZENIE dot. „Budowy stacji transmisyjnej wraz z wierzą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania” na części działki oznaczonej nr geodez. 600 położonych w obrębie gruntów wsi Mołoczki, gm. Boćki.


BGK.6733.06.2018 OBWIESZCZENIE dot.  „Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Play Nr BIS4425A wraz z wewnętrzną linią zasilającą” na części działki oznaczonej nr geodez. 609/1 położonych w obrębie gruntów wsi Mołoczki, gm. Boćki.


BGK.6733.07.2018 OBWIESZCZENIE dot. „Budowy stacji transformatorowej WA0146 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania.


BGK.6733.06.2018 OBWIESZCZENIE (…) w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Urząd Stanu Cywilnego w Boćkach informuje,  iż w dniach 01.11.2018r. – 04.11.2018 r.  w sprawach związanych ze sporządzeniem  aktu zgonu osoby zmarłej na terenie gminy Boćki  prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 

- 696 479 828

- 660 785 674

Telefony będą czynne w godz. 8.00-16.00. 


ZARZĄDZENIE NR 29/2018 Wójta Gminy Boćki z dnia 2018 roku 30 października 2018 roku w sprawie ustalenia dni pracy w miesiącu listopadzie 2018 roku


BGK.6733.6.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOĆKI o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


BGK.6733.5.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOĆKI o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


ZGROMADZENIE PUBLICZNE – 26.08.2018 r.

 Wójt Gminy Boćki informuje, iż do tutejszego Urzędu wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego, w dniu 26.08.2018 r., w godzinach od 14:00 do 18:00. Organizator w programie zgromadzenia planuje wraz z uczestnikami m.in. przejazd trasą: Boćki, ul. Lipowa (początek zgromadzenia - plac gminny przy cmentarzu w Boćkach), ul. Akacjową, drogą powiatową nr 1697 łączącą Boćki z Solnikami, następnie drogą powiatową nr 1704 B Solniki – Sielc (zakończenie zgromadzenia – plac przy świetlicy wiejskiej w Sielcu). Organizator przewiduje udział ok. 100 rowerzystów.


OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Projekt „Gmina Boćki - most do historii II etap"


DIT-III.7440.9.2018  OBWIESZCZENIE w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski-Chlebczyn o długości ok. 68 km wraz z budową odcinka drogi krajowej Nr 66 o długości ok. 7 km na obwodnicy Bielska Podlaskiego”.


Obwieszczenie Wójta Gminy Boćki z dnia 16 lipca 2018r. o wydaniu postanowienia pozytywnie opiniującego projekt decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych


DIT-III.7440.9.2018 „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynieryjnych w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski-Chlebczyn o długości ok.68km wraz z budową odcinka drogi krajowej Nr 66 o długości ok. 7 km na obwodnicy Bielska Podlaskiego” 


BGK.6825.4.2018 Ogłoszenie Wójta Gminy Boćki z dnia 4 lipca 2018r. do komunalizacji nieruchomości (dróg).


BGK.6733.3.2018 Obwieszczenie dot. Budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia oraz napowietrznej stacji transformatorowej


ZARZĄDZENIE NR 14/2018 Wójta Gminy Boćki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie ustalenia dni pracy w miesiącu czerwcu 2018 roku


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE BOĆKI W OKRESIE VII – XII 2018


WOOŚ.4260.6.2018.PL ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA (…) dla przedsięwzięcia polegającego na „Rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Boćki, gm. Boćki, do realizacji na działce oznaczonej nr geod. 848 w Boćkach”.


GM.6820.2.74.2017 decyzja Starosty Bielskiego dot. mienia gromadzkiego


WOOŚ.442.1.2018. AS2 OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA dot. w związku z przystąpieniem strony polskiej do postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie (…)


BGK.6733.1.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOĆKI o wystąpieniu do organów uzgadniających sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie sieci energetycznej kablowej nN” (…)


BGK.6733.1.2018 BGK.6733.1.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOĆKI o wystąpieniu do organów uzgadniających o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci (…)


BGK.6825.2.2018 Ogłoszenie Wójta Gminy Boćki z dnia 8 lutego 2018r. Wójt Gminy Boćki podaje do publicznej wiadomości, iż przygotowano materiały inwentaryzacyjne niżej podanych nieruchomości położonych w obrębie Bodaczki na terenie Gminy Boćki przeznaczonych do komunalizacji nieruchomości (dróg), oznaczonych w ewidencji gruntów nr (…)


BGK.6825.1.2018 Ogłoszenie Wójta Gminy Boćki z dnia 7 lutego 2018r. Wójt Gminy Boćki podaje do publicznej wiadomości, iż przygotowano materiały inwentaryzacyjne niżej podanych nieruchomości położonych w obrębie Andryjanki na terenie Gminy Boćki przeznaczonych do komunalizacji nieruchomości (dróg), oznaczonych w ewidencji gruntów.


BGK.6733.2.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOĆKI o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


BGK.6733.1.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOĆKI o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


GM.6820.2.63.2017 Decyzja orzekająca uznać za mienie gromadzkie nieruchomości położone w obrębie 0005 Bystre gm. Boćki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki (…)


OGŁOSZENIE o zamiarze połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach  i Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2018-01-10

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2018-11-21

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2018-01-10