Ogłoszenia 2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE BOĆKI W OKRESIE I – VI 2018


GM.6820.2.74.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia że, nieruchomości (drogi) położone na terenie wsi i gminy Boćki - stanowią mienie gromadzkie.


GM.6820.2.63.2017 Zawiadomienie  Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim zawiadamia, że z urzędu wszczęto postępowanie w sprawie potwierdzenia, że nieruchomości (drogi) położone na terenie wsi Bystre gm. Boćki  oznaczone numerami geodezyjnymi : nr 4/8 o pow. 0,4600 ha, nr 16 o pow. 0,8900 ha (…)


ZAPYTANIE OFERTOWE na Konserwację Oświetlenia Ulicznego na terenie Gminy Boćki


GM.6820.2.45.2017 DECYZJA STAROSTY BIELSKIEGO orzekająca uznać za mienie gromadzkie nieruchomości położone w obrębie 0003 Bodaczki gm. Boćki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 117 o pow. 0,0200 ha, nr 118/1 o pow. 0,3500 ha, nr 119 o pow. 0,0500 ha, nr 120 o pow. 0,0400 ha, nr 124 o pow. 0,2500 ha, nr 125 o pow. 0,4200 ha, nr 126 o pow. 0,1800 ha, nr 127 o pow. 0,0800 ha, nr 128 o pow. 0,0500 ha, nr 129 o pow. 0,0800 ha, 130 o pow. 0,0300 ha, nr 131/1 o pow. 0,1800 ha, nr 132 o pow. 0,0200 ha, stanowiące drogi.


BGK.7021.1.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie awarii sieci  wodociągowej na terenie gminy Boćki”


Zawiadomienie Starosty Bielskiego GM.6820.2.45.2017 dot.  postępowania w sprawie potwierdzenia, że nieruchomości (drogi) położone na terenie wsi Bodaczki gm. Boćki (…)


6820.2.29.2017 Decyzja orzekająca o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położone w obrębie 0001 Andryjanki gm. Boćki stanowiące drogi.


ZARZĄDZENIE  NR 14/2017 Wójta Gminy Boćki  z dnia 20 października 2017 roku w sprawie ustalenia dni pracy w  miesiącu listopadzie 2017 roku


Dodatkowe terminy odbioru odpadów zielonych


683.1.4.2017 DECYZJA o wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie 0027 Wandalin gmina Boćki, która na podstawie ostatecznej decyzji wydanej z upoważnienia Starosty Bielskiego Nr 18/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak AŚ.6740.339.2016 z dnia 23 stycznia 2017 r. stała się z mocy prawa własnością Powiatu Bielskiego


Ogłoszenie Wójta Gminy Boćki: Oferenci na realizację zadania własnego Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2017 roku.


Wójt Gminy Boćki informuje mieszkańców Gminy , że z dniem 15 lipca 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie „Programu  bioasekuracji  mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń”
Treść tego rozporządzenia została dostarczona sołtysom gminy Boćki.
Rozporządzenie zobowiązuje do zapewnia wielu wymogów dotyczących bioasekuracji w terminie do dnia 14.08. 2017 roku  lub złożenia do tego dnia oświadczenia Powiatowemu  Lekarzowi  Weterynarii oświadczenia, że gospodarstwo nie spełnia tych wymogów.
W przypadku złożenia  oświadczenia, że gospodarstwo nie spełnia tych wymogów,  Powiatowy Lekarz Weterynarii wyda decyzje nakazującą zabicie utrzymywanych świń i wypłaci odszkodowanie a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyzna rekompensaty na okres obowiązywania programu tj. do 31 grudnia 2018 roku.
Posiadacz który nie dostosuje do 14 sierpnia 2017r gospodarstwa do wymagań bioasekuracji i nie złoży oświadczenia w tym terminie, że gospodarstwo nie spełnia wymagań straci prawo do rekompensaty za nieutrzymywanie świń.


INFORMACJA Wójta Gminy Boćki Informuje się mieszkańców  pobierających wodę z ujęcia wody w Boćkach, iż w dniach 28-31 .07.2017r. zostanie  przeprowadzona dezynfekcja sieci wodociągowej.  W związku z tym może być wyczuwalny zapach chloru.


Informacja dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)”


BGK.6733.01.2016 OBWIESZCZENIE o wydanej w dn. 10.07.2017r. decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.


BGK.6733.01.2016 OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: budowy linii elektroenergetycznej kablowej podziemnej średniego napięcia 15kV o długości do 480m” na części działek oznaczonej nr geodez. 697/1, 696/2, 696/11, 1412 i 699/7 położonych w obrębie gruntów: nr 0002 Boćki


K O M U N I K A T DZIEŃ OTWARTY W DELEGATURACH KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO 21 czerwca br. w godzinach 9.00-15.00


Harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Boćki w okresie VII-XII 2017r.


GM.683.1.4.2017 postępowanie w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Bielskiego na podstawie ostatecznej decyzji wydanej z upoważnienia Starosty Bielskiego Nr 18/2017 o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej znak AŚ.6740.339.2016


DIT-III.7430.35.2016 OBWIESZCZENIE zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn w ramach zadania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego drogi krajowej nr S19 na odcinku Ploski-Chlebczyn długości ok. 68 km wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 66 długości ok. 7 km na obwodnicy Bielska Podlaskiego”


Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie pozakonkursowym z zakresu: rozwoju sportu pn.:" Młodzież jest najważniejsza, rozdanie drugie dogrywka"


Wójta Gminy Boćki informuje o wynikach konkursu na realizację zadania własnego Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2017 roku


GM. 683.6.1.4.2017 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Bielskiego na podstawie ostatecznej decyzji wydanej z upoważnienia Starosty Bielskiego Nr 18/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak AŚ.6740.339.2016 z dnia 23 stycznia 2017 r


BGK.6733.1.2017 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii elektroenergetycznej kablowej podziemnej średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia oraz napowietrznej stacji transformatorowej w obszarze nieruchomości położonych w obrębie wsi Sielc


DIT-III.7430.35.2016 Obwieszczenie dot. Projektu robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S19 na odcinku Plaski - Chlebczyn m ramach zadaniu studium techniczno-ekonomiczno- środowiskowego drogi krajowej nr S19 na odcinku Ploski-Chlebczyn długości ok. 68 km wraz Z budową odcinku drogi krajowej nr 66 długości ok. 7 km na obwodnicy Bielska Podlaskiego.


AŚ.6740.339.2016 Obwieszczenie dot. realizacji inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1751B w miejscowości Wylan przez rzekę Lęśną wraz rozbudową dojazdów”.


DIT-III.7430.35.2016 OBWIESZCZENIE pt. „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn w ramach zadania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego drogi krajowej nr SI9 na odcinku Ploski-Chlebczyn długości ok. 68 km wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 66 długości ok. 7 km na obwodnicy Bielska Podlaskiego”.


Obwieszczenie Wójta Gminy Boćki z dnia 3 stycznia 2017r. o wydaniu postanowienia pozytywnie opiniującego projekt robót geologicznych


Harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Boćki w okresie VII-XII 2017r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2017-09-19

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2017-12-21

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2017-09-19