Ogłoszenia 2012

Obwieszczenie dot. wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego


POSTANOWIENIE dot. scalenia gruntów obiektu „Andryjanki – Siekluki”  po rozpoznaniu zażalenia


PROJEKT Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Boćki z dnia 09 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013


Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej dla operatorów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

Wykaz położonych przy drogach krajowych przystanków komunikacji zbiorowej będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Białymstoku


ZAWIADOMIENIE dot. zebrania uczestników scalania gruntów obiektu „Andryjanki – Siekluki”

POSTANOWIENIE dot. powołania komisji pełniącej funkcji doradczej przy szacowaniu gruntów objętych scaleniem i opracowaniu projektu scalania gruntów obiektu „Andryjanki – Siekluki”


Ogłoszenie Wójta Gminy Boćki. Realizacje zadania własnego Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2012roku.


Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia udzielenia wodnoprawnego (...)

                                                       I N F O R M A C J A

  Wójt Gminy Boćki informuje, że termin składania wniosków na zwrot podatku akcyzowego od kupionego oleju napędowego za drugie półrocze 2012 obowiązuje od dn. 1 sierpnia 2012 roku do dn. 31 sierpnia 2012 roku.
 

Wnioski na zwrot podatku akcyzowego należy złożyć w Urzędzie Gminy Boćki pokój nr 10, do wniosku należy dołączyć faktury na kupiony olej napędowy w okresie od dn. 1 lutego 2012 roku do dn. 31 lipca 2012 roku. 


DECYZJA  Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Kultury

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boćki”

 

Na podstawie art.11 pkt 10  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boćki”, dotyczącej określenia:

1/ obszarów lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym związanych z odnawialnymi źródłami energii;

2/ kierunków obsługi komunikacyjnej wyżej wymienionych obszarów;
3/ kierunków rozwoju infrastruktury technicznej wyżej wymienionych obszarów;

4/ kierunków zorganizowanego systemu pozyskiwania ekologicznej energii na terenie Gminy.

Ww. projekt i prognoza oddziaływania na środowisko oraz dokumentacja zmiany studium będą wyłożone w terminie od 10 kwietnia do 9 maja 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Boćkach przy Pl. Armii Krajowej 3, pokój nr 20 w godzinach pracy Urzędu.

 Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu  7 maja 2012 r. o godz. 15oo  w siedzibie Urzędu, w sali konferencyjnej.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można wnosić uwagi do projektu zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy kierować do Wójta Gminy Boćki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2012 r., w formie:

·     pisemnej (na adres: Wójt Gminy Boćki, Urząd Gminy Boćki, Pl. Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki),

·     ustnej do protokołu ( w siedzibie Urzędu przy Pl. Armii Krajowej 3, pokój nr 20),

·     drogą elektroniczną (adres: ug@)gminabocki.pl ).

 

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Boćki przed skierowaniem projektu do Rady Gminy Boćki. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Boćki

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BOĆKI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ I MIENIE GMINY BOĆKI



O G Ł O S Z E N I E

    Wójt  Gminy  Boćki   informuje, że  termin składania wniosków  o   zwrot podatku  akcyzowego od zakupionego oleju napędowego został ustalony na okres od dn. 1 lutego 2012 roku do dn. 29 lutego 2012 roku.
    Do wniosku zależy dołączyć faktury  zakupu  oleju  napędowego w okresie od dn. 1 września 2011 roku do dn.  31 stycznia 2012 roku.
    W związku z powyższym proszę o składanie wniosków w Urzędzie Gminy Boćki pokój Nr 10 w w/w okresie.

    Jednocześnie informuje się, że wniosek o zwrot podatku akcyzowego za II półrocze 2012 roku należy wraz z fakturami  na zakupiony olej napędowy w okresie od dn. 1 lutego 2012 roku do dn. 31 lipca 2012 roku składać  od dn. 1 sierpnia 2012 roku do dn. 31 sierpnia 2012 roku.

Wersja pdf

 

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2013-01-31

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2014-01-31

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2013-01-31