I N F O R M A C J A

URZĄD GMINY BOĆKI INFORMUJE, ŻE W ROKU 2015 NIE BYŁY PODEJMOWANE DZIAŁANIA LOBBINGOWE WOBEC URZĘDUOgłoszenie Wójta Gminy Boćki: Oferenci na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU DROGOWEGO


AŚ.6341.70.2015 Zawiadomienie dot. postępowania administracyjnego w sprawie: wygaszenia obowiązującego pozwolenia wodno prawnego tj. decyzji starosty Bielskiego z dnia 15.02.2006 roku znak AŚ.6223-2/06 na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Nurzec (…)


Wójt Gminy Boćki ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego w ramach Działania 7.1. Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego


BGK.6220.8.2015 Przebudowa drogi od ulicy wsi Wygonowo do drogi powiatowej Lubiejki Nr 1751B


AŚ.6740.248.2015 w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1696B w miejscowości Torule do mostu na rzece Czarna


Boćki dnia 2015-09-16

BGK.6840.1.2015

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BOĆKI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ  I MIENIE GMINY BOĆKI

Wójt Gminy Boćki podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Boćki 17-111 Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3 został zamieszony na okres 21 dni tj. od 21 września do 12 października 2015r. wykaz niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność i mienie Gminy Boćki przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego i trybie bezprzetargowym: Nr geod.. 765/4 i 1296  - obręb Boćki, nr  578 i 632 - obręb Dubno, nr 646/1– obręb Krasna Wieś, nr 206 – obręb Śnieżki i 6 lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym w Andryjankach 1A na działce nr geod. 2070/1. Termin przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Boćki, pokój nr 20, tel. 85 731 96 20.

Wójt:                        

mgr Stanisław Derehajło


Wójt Gminy Boćki informuje, że w wyniku zmian organizacyjnych z dniem 25.09.2015 roku Kasa w Urzędzie Gminy Boćki zostanie zlikwidowana. W związku z powyższym od dnia 28 września 2015 roku wszelkie wpłaty z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy, można dokonywać w Banku Spółdzielczym w Brańsku Oddział w Boćkach na rachunek bankowy o numerze:

96 8063 0001 0050 0500 2004 0002

Z  tytułu odpłatność za Dom Pomocy Społecznej osób, które zawarły umowę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zwrot wypłaconych świadczeń, w tym nienależnie pobranych, zwrot wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, w tym nienależnie pobranych na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach, można dokonywać w Banku Spółdzielczym w Brańsku Oddział w Boćkach na rachunek bankowy o numerze:

85 8063 0001 0050 0500 1401 0001

Od dokonywanych wpłat Bank nie będzie pobierał żadnych opłat.

Wypłaty świadczeń, które dotychczas realizowane były w kasie Urzędu Gminy od dnia 28 września 2015 r. będzie można w wyznaczonym dniu odebrać wyłącznie w kasie Banku Spółdzielczego w Brańsku Oddział w Boćkach. Zachęcamy interesantów do podawania swojego rachunku bankowego przy składaniu wniosków. Należne świadczenia będą przekazywane bezpośrednio na Państwa rachunek bankowy wskazany we wniosku.


BGK.6220.7.2015 „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr geod. 81, 184, 355, 228, 477, 493/1 od drogi powiatowej nr 1746B Boćki - Krasna Wieś do wsi Nurzec


BGK.6220.6.2015  „Przebudowa odcina istniejącej drogi gminnej od ulicy wsi Mołoczki do drogi powiatowej Nr 1740B do wsi Śnieżki”.


AŚ.6740.248.2015 w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1696B odcinek w miejscowości Torule


Ogłoszenie Wójta Gminy Boćki - Oferenci na realizację zadania własnego Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku.


Dnia 14 sierpnia 2015r /piątek/ Urząd Gminy nieczynny ze względu na święto WNMP przypadające 15 sierpnia 2015r /sobota/ w dniu wolnym od pracy


WYLICZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2016


UWAGA ZMIANA!!!! Aktualny Harmonogram odbioru odpadów w gminie Boćki w 2015 r.(na dzień 09.07.2015r.)


ZK-I.6333.44.2015.HI - komunikat Barszcz Sosnowskiego


 

Aś.6740.168.2015 decyzja dla inwestycji pn.:budowie drogi gminnej Nr 108752B

AŚ.6740.168.2015 OBWIESZCZENIE (…) postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Nr 108752B- Wandalin (…)

AŚ.6261.1.2014(…) o udziale społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko realizacji uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do (…)

PS-I.9452.10.2015.IW (...) wykaz podmiotów, które świadczą bezpłatną pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

WG-VI.7155.24.2015.AA (…) w sprawie zastosowania pomocy de minimis wsparcia finansowego rolnikom w gospodarstwach, w których wystąpiły straty spowodowana przez dziki (…) 

Informacja Wojewody Podlaskiego w sprawie środków podejmowanych w związku w wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń.   


 

Boćki, dnia 2015-01-26

BGK.72241. 4. 2015

Ogłoszenie

Wójta Gminy Boćki

Wójt Gminy Boćki podaje do publicznej wiadomości, iż zostały wyłożone do publicznego wglądu   w siedzibie urzędu Gminy Boćki 17-111 Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3, pokój nr 20 projekty uproszonych planów urządzania lasu w obrębie następujących wsi:

1. Krasna Wieś

2. Mołoczki

3. Nurzec

4. Szeszyły

            Właściciele lasów na terenie w/w wsi mogą zapoznać się z tymi planami oraz składać do Urzędu Gminy Boćki pisemnie zastrzeżenia i wnioski w sprawie planów, w terminie 30 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia. Autorem opracowania jest Pan Krzysztof Janczulewicz, tel. 601 550 868.

            Niniejsze ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Boćki, tablicach ogłoszeń w wymienionych sołectwach oraz na stronie internetowej www.gminabocki.pl

 

Wójt               

mgr Stanisław Derehajło

 

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2016-04-19

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2016-04-19

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2016-04-19