Boćki, dnia 16.11.2011r.

BGK.6733.04.2011
 
 
                                                  OBWIESZCZENIE
 

            Na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm) oraz art. 53 ust.1 w związku z art. 52 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek złożony w dniu 10.11.2011r. przez:

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
ul. Sportowa 4, 17-100 Bielsk Podlaski
 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: ,,Rozbudowy drogi powiatowej nr 1706B od drogi krajowej nr 19 do miejscowości Piotrowo Trojany, dł około 2,250 km”, nr geod. 122

Strony mają prawo zapoznać się z wnioskiem i aktami sprawy, zgłaszać ewentualne uwagi i zastrzeżenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni po podaniu do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, pokój nr 20 w godzinach pracy urzędu tj. od 8ºº do 16ºº.

 
O t r z y m u j ą:

 1. Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Sportowa 4, 17-100 Bielsk Podlaski

 2. Sołtys wsi: Piotrowo Trojany (celem podania do publicznej wiadomości i wywieszenia na tablicy ogłoszeń). 

3. Sołtys wsi: Piotrowo Krzywokoły (celem podania do publicznej wiadomości i wywieszenia na tablicy ogłoszeń).

4. Stanowisko ds. organizacyjnych celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w lokalu urzędu i zamieszczenia na stronie internetowej).           

 


Boćki, dnia 2011-10-05

BGK.341. 4 .2011

Ogłoszenie

Wójta Gminy Boćki

            Wójt Gminy Boćki podaje do publicznej wiadomości, iż w miejscowości Piotrowo Krzywokoły realizowany jest projekt pn. „Remont świetlicy we wsi Piotrowo Krzywokoły wraz z zakupem wyposażenia”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007 – 2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322 i 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Wartość  inwestycji – 134 356,27zł  

Udział środków Unii Europejskiej  – 78 647,00zł

Wkład beneficjenta (Gminy Boćki) – 55 709,27zł


Boćki, dnia 2011-09-19

BGK.341. 3 .2011

Ogłoszenie

Wójta Gminy Boćki

            Wójt Gminy Boćki podaje do publicznej wiadomości, iż na terenie Gminy Boćki w roku 2011 realizowane jest przedsięwzięcia pn.

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminie Boćki ”. 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez:

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Koszt przedsięwzięcia wynosi 117 222,60zł.  

Efekt rzeczowy i ekologiczny w postaci unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest wyniesie około 238,89 Mg.

Kwota dofinansowania z NFOŚiGW wynosi – 30 301,00zł.

Kwota dofinansowania z WFOŚiGW wynosi – 76 978,00zł


Boćki, dnia 2011-05-18

BGK.341. 1 .2011

Ogłoszenie

Wójta Gminy Boćki

            Wójt Gminy Boćki podaje do publicznej wiadomości, iż w miejscowości Boćki rozpoczęto realizację projektu pn. „Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007 – 2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Wartość  inwestycji – 1 486 921,75zł  

Udział środków Unii Europejskiej  – 906 659,00zł

Wkład beneficjenta (Gminy Boćki) – 580 262,75z


30.05.2011

Obwieszczenie decyzja Nr 153/2011 znak: AŚ.7351-212/2010/2011 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej polegającej na Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1746B-ulica w miejscowości Krasna Wieś. Ciąg drogowy: droga 1740B - Krasna Wieś - Dydule - Gredele -droga nr 66


30.03.2011

Obwieszczenie Starosty Bielskiego znak: AŚ. 7351-212/2010/2011 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1746B-ulica w miejscowości Krasna Wieś- ciąg drogowy: droga 1740B-Krasna Wieś-Dydule-Gredele-droga 66, wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości. Inwestycja na działkach 317, 230, 231, 517, 627, 628, 629, 630, 632/1, 639, 640, 641, 642, 644/1, 649/1, 651, 667, 669, 670/1, 670/2, 671, 672, 673, 674, 675,


09.02.2011

Znak: BGK.6720.3.2011

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boćki”

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2012-11-12

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2014-01-31

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2012-11-12