PRACA - Ogłoszenia

Nabór na stanowisko: Podinspektora w zakresie zadań z zakresu: Obsługi Rady Gminy i zadań zakresu oświaty w Gminie


Wójt Gminy Boćki ogłasza nabór na stanowisko: Podinspektora w zakresie zadań z zakresu: Ochrony Danych Osobowych oraz Promocji Gminy - pełny wymiar czasu pracy


Wójt Gminy Boćki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Boćki - Sekretarz Gminy

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


Boćki dnia 04.09.2017 Ogłoszenie Wójt Gminy Boćki ogłasza nabór na stanowisko: Podinspektora w referacie finansowo -budżetowym - pełny wymiar czasu pracy

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


Boćki, dnia 08.07.2013 rok

Informacja o nie rozstrzygnięciu  konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Andryjankach

W związku z przeprowadzonym postępowaniem konkursowym w dniu 08 lipca 2013 r., na który wpłynęła jedna oferta, Wójt Gminy Boćki uprzejmie informuje, że ogłoszony konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Andryjankach nie został rozstrzygnięty, z uwagi na odmowę dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego ponieważ oferta nie zawierała wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu.


INFORMACJA  O WYNIKU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W BOĆKACH

             Wójt Gminy Boćki informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 26 czerwca 2013 r. postępowania konkursowego wyłoniony został kandydat na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Bockach

Pan Kazimierz  Pietraszko  zamieszkały w Boćkach.

Pan Kazimierz Pietraszko spełnił wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

Ocenie merytorycznej podlegała w szczególności przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania rozwoju szkoły oraz treść udzielonych odpowiedzi na pytania zadawane przez członków komisji.

W wyniku tajnego głosowania Pan Kazimierz Pietraszko uzyskał bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji, co oznacza wyłonienie w/w jako kandydata  na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach.

 Wójt Gminy Boćki

    Stanisław Derehajło


Informacja o wynikach naboru

Informujemy że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska, pozyskiwania środków zewnętrznych i prowadzenia postępowań w zakresie realizacji inwestycji oraz gospodarki odpadami komunalnymi został/a wybrana Pani : Monika Kruszewska zamieszkała w Boćkach

Uzasadnienie dokonanego wyboru: wykazała dobrą znajomość zagadnień związanych z proponowanym stanowiskiem pracy.

Wójt Gminy

Stanisław Derehajło

Boćki 28.06.2013r.


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE 

            Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska, pozyskiwania środków zewnętrznych i prowadzenia postępowań w zakresie realizacji inwestycji oraz gospodarki odpadami komunalnymi  do następnego etapu rekrutacji  zakwalifikowała się Pani Monika Kruszewska zam. Boćki. Spełniając wymagania określone w ogłoszeniu.

 

Wójt Gminy

Stanisław Derehajło

Boćki 28.06.2013r.


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach


Boćki dnia 17.06.2013r. Ogłoszenie Wójt Gminy Boćki ogłasza nabór na stanowisko: Podinspektora ds. ochrony środowiska, pozyskiwania środków zewnętrznych i prowadzenia postępowań w zakresie realizacji inwestycji oraz gospodarki odpadami komunalnymi


INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W BOĆKACH

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W BOĆKACH 17-111 BOĆKI, UL. DUBIEŃSKA 4 OGŁASZA PONOWNIE NABÓR NA STANOWISKO PRACY GŁÓWNY KSIĘGOWY  W ZESPOLE SZKÓŁ BOĆKACH

                                                                        


INFORMACJA W SPRAWIE NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ  W BOĆKACH

Dyrektor Zespołu Szkół w Boćkach informuje, że nie zgłosiła się żadna osoba na stanowisko głównego księgowego. Nabór nie został rozstrzygnięty.


DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W BOĆKACH  OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY GŁÓWNY KSIĘGOWY W ZESPOLE SZKÓŁ W BOĆKACH


Załącznik do Zarządzenia Nr 22 /2012

Wójta Gminy Boćki z dnia 31.07.2012

 

Wójt Gminy Boćki

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Andryjankach

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Andryjankach;

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

    - stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

    - stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

    - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3;

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114, z późn.zm.);

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425, z późn.zm.);

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie

      wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) -w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem      

    "Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Andryjankach", w terminie do 16 sierpnia 2012r.  do godz. 10.00, w sekretariacie Urzędu Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3  lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Boćki  ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki

 

 Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Boćki .

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Boćki, dnia 31 lipca 2012r.          

Wójt Gminy Boćki      

    Stanisław Derehajło

 


 Boćki, dnia 06.07.2012 rok

 

 

 Informacja o nierozstrzygnięciukonkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach


W związku z przeprowadzonym postępowaniem konkursowym w dniu 06 lipca 2012 r., na który wpłynęła jedna oferta, Wójt Gminy Boćki uprzejmie informuje, że ogłoszony konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół  w Boćkach nie został rozstrzygnięty, z uwagi na odmowę dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego ze względów formalnych.
 

 

 

 


                                                                                                                                                                                            Załącznik  do Zarządzenia Nr 15 /2

                Wójta Gminy Boćki                        
z dnia 04 czerwca 2012 r.

 

Wójt Gminy Boćki

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach .

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Boćkach;

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

    - stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

    - stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

    - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3;

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114, z późn.zm.);

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425, z późn.zm.);

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie

      wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) -w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem      

    "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach", w terminie do 19 czerwca 2012r.  do godz. 12.00, w sekretariacie Urzędu Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3  lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Boćki  ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki

 

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Boćki .

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Boćki, dnia 04 czerwca 2012r.          

Wójt Gminy Boćki      

    Stanisław Derehajło

 

 

 


LISTA KANDYDATOW SPELNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE, oraz INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


 

Ogłoszenie

Wójt Gminy Boćki ogłasza nabór na stanowisko:

Księgowego w księgowości budżetowej - pełny wymiar czasu pracy
1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • posiadanie certyfikatu księgowego wydanego przez Ministra Finansów
 • podstawowa znajomość prawa administracyjnego,
 • dobra znajomość zasad rachunkowości
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
 • praktyczne umiejętności naliczania wynagrodzeń i pochodnych oraz rozliczanie
 • prowadzenie ewidencji analitycznej, środków trwałych zgodnie z przepisami o rachunkowości
 • umiejętność rozliczania faktur
 • umiejętność rozliczania organizacji pozarządowych
2. Wymagania dodatkowe:
 • niekaralność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność podejmowania decyzji.
3. Ramowy zakres czynności:

 1) naliczanie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, umów zleceń, umów o dzieło.

 2) wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu do ZUS, urzędów skarbowych i innych

 3) rozliczanie podatku VAT

4) rozliczanie inwentaryzacji

5) prowadzenie ewidencji środków trwałych i dokonywanie ich umorzeń

6) naliczanie zasiłków chorobowych, rodzinnych, opiekuńczych, macierzyńskich

4. Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys / CV /
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie o wrażeniu  zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 •  oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

Dokumenty: podanie i życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 20.02.2012 roku włącznie w zaklejonej kopercie w sekretariacie siedziby Urzędu Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Boćki, 17-111 Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko księgowego” (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Boćki).

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
6. Rozstrzygnięcie konkursu:

Osoby spełniające wymogi formalne zaproszone zostaną na rozmowę kwalifikacyjną która odbędzie się w dniu 24 lutego 2012r. o godz. 1000   w siedzibie Urzędu Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3.

Wójt Gminy

Stanisław Derehajło

Boćki 07.02.2012r

 


 

informacja o wynikach naboru

 

Na stanowisko referenta /inspektora ds. wymiaru podatków i środków transportowych

 

Informujemy. że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został/a wybrana Pani : Urszula Turkowicz  zamieszkała w Boćkach

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

wykazała dobrą znajomość zagadnień związanych z proponowanym stanowiskiem pracy, posiada umiejętności praktyczne związane m.in. z obsługą komputerów w zakresie programów podatkowych , aktualnie studiuje w Wyższej Szkole Ekonomicznej specjalność  rachunkowość i finanse. Odznacza się wysoką kulturą osobistą

 

Wójt Gminy

Stanisław Derehajło

Boćki 21.07.2009r.

 

 

 

 


 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

URZĄD GMINY BOĆKI;

 

 

            Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko referenta/inspektora ds. wymiaru podatków i środków transportowych  wpłynęła  Pani Urszuli Turkowicz która spełnia wymogi

określone w ogłoszeniu i zastała zakwalifikowana do następnego etapu.

 

 

Wójt Gminy

Stanisław Derehajło

Boćki 20.07.2009r.

 


 

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Boćki ogłasza nabór na stanowisko:

 

Referenta / Inspektora ds. wymiaru podatków i środków transportowych- pełny wymiar czasu pracy

 

1. Wymagania niezbędne:

 

- wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne,

 

- podstawowa znajomość prawa administracyjnego,

 

- podstawowa znajomość zasad rachunkowości

 

- dobra znajomość obsługi komputera,

 

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,

 

- praktyczne umiejętności naliczania podatków, rozliczania opłat za wodę i ścieki,

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

- niekaralność,

 

- dyspozycyjność,

 

- umiejętność pracy w zespole,

 

- umiejętność podejmowania decyzji.

 

3. Ramowy zakres czynności:

 

    1) naliczanie wymiaru zobowiązań pieniężnych dla rolników w przygotowywaniu  zaświadczeń o stanie majątkowym  i zaległościach podatkowych, wydawania nakazów płatniczych, prowadzenia

kart gospodarstw, przyjmowaniu wniosków w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego przez rolników.

 

 2) wystawianie decyzji  w zakresie wymiaru

 

 3) Księgowanie należności nieprzypisanych

 

            a) podatku od środków transportowych

 

            b) opłaty targowej

 

            c) opłaty administracyjnej

 

4). Rozliczanie kwitariuszy z kasy urzędu gminy

 

5) Księgowanie  podatku od nieruchomości od osób prawnych

 

6) Fakturowanie i księgowanie należności za wodę i ścieki

 
 

4. Wymagane dokumenty:

 

- kwestionariusz osobowy,

 

- życiorys / CV /

 

l- ist motywacyjny,

 

- kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 

- oświadczenie o stanie zdrowia,

 

- oświadczenie o niekaralności,

 

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 

- oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

- oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania  z  pełni praw publicznych

 

Dokumenty: podanie i życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 17.07.2009 roku włącznie w zaklejonej kopercie w sekretariacie siedziby Urzędu Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Boćki, 17-111 Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko wymiar podatków” (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Boćki).

 

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu:

 

Osoby spełniające wymogi formalne zaproszone zostaną na rozmowę kwalifikacyjną która odbędzie się w dniu 21 lipca 2009r. o godz. 1000   w siedzibie Urzędu Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3.

 

Wójt Gminy

 

Stanisław Derehajło

 

Boćki 06.07.2009r

 
 

 

informacja o wynikach naboru

podinspektor ds. administrowania siecią i prowadzenia BIP

Informujemy. że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został/a

wybran/a Pan/i Mariusz Kurowicki:
zamieszkały/a w Bielsku Podlaskim

Uzasadnienie dokonanego wyboru: wykazał dobrą znajomość zagadnień związanych z proponowanym stanowiskiem pracy, posiada praktyczne umiejętności obsługi sieci i programów komputerowych.

Wójt Gminy

Stanisław Derehajło

Bocki 29.06.2009


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE URZĄD GMINY BOĆKI;

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko podinspektorads. administrowania siecią i prowadzenia BIP do następnego etapu zakwalifikowany został  Pan Mariusz Kurowicki  który spełnia wymagania określone w ogłoszeniu

Wójt Gminy

Stanisław Derehajło

Bocki 27.06.2009


Ogłoszenie

 
Wójt Gminy Boćki ogłasza nabór na stanowisko:
 
Podinspektora ds. administrowania siecią i prowadzenia BIP – pełny wymiar czasu pracy
 
1. Wymagania niezbędne:
 
- wykształcenie wyższe ,
- znajomość prawa administracyjnego w podstawowym zakresie,
- dobra znajomość obsługi komputera i systemów informatycznych ze znajomością
elektronicznego obiegu dokumentów,
- znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o ochronie informacji niejawnych
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
- odbyty staż w administracji samorządowej,
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
- niekaralność,
- dyspozycyjność,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność podejmowania decyzji.
 
3. Ramowy zakres czynności:
 
- administrowanie siecią informatyczną Urzędu Gminy Boćki
- prowadzenie BIP
- prowadzenie spraw związanych z elektronicznym obiegiem dokumentów
- stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy zamawianiu i zakupie sprzętu komputerowego
 
4. Wymagane dokumenty:
 
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys /CV/
- list motywacyjny,
- kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
- oświadczenie o stanie zdrowia,
- oświadczenie o niekaralności,
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
- oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 
Dokumenty: podanie i życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).
 
5. Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 26 czerwca 2009 roku w zaklejonej kopercie w sekretariacie siedziby Urzędu Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Boćki, 17-111 Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ” (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Boćki).
Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
 
6. Rozstrzygnięcie konkursu:
 
Osoby spełniające wymogi formalne zaproszone zostaną na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2009 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3.
 
Wójt Gminy

Stanisław Derehajło

Boćki 16.06.2009r

 

 


 

Załącznik do Zarządzenia Nr14 /07

Wójta Gminy Boćki

z dnia 29 czerwca 2007 r.

 

Wójt Gminy Boćki

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach .

 

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:

a) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w zespole;

b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

d) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu , szkole lub placówce , a w przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej , jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodoweg ;

e) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym ;

f) nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr.97 poz. 674 ze zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne ;

g) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

h) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U z 2005r, Nr 14, poz. 114 ze zmianami).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :

1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły .

2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego.

3. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4. Dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem.

5. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą

6. Ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze , w poszczególnych typach szkół i placówek .

7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym .

8. Oświadczenie że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami ) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne .

10. Oświadczenie , że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14 , poz.114 ze zmianami).

11. Oświadczenie że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr .101 poz. 926 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

12. Oświadczenie o złożeniu oświadczenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. , o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. Nr 218 poz. 1592 ze zmianami ).

III. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia lub przesłać pocztą na adres : Urząd Gminy ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Boćki .

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Boćki 29 czerwiec 2007r.

Wójt Gminy Boćki

 

Stanisław Derehajło

 

 

 


Załącznik do Zarządzenia Nr 11 /07

Wójta Gminy Boćki

z dnia 06 czerwca 2007 r.

 

Wójt Gminy Boćki

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach .

 

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:

a) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w zespole;

b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

d) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu , szkole lub placówce , a w przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocenę w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej , jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego ;

e) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym ;

f) nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr.97 poz. 674 ze zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne ;

g) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

h) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U z 2005r, Nr 14, poz. 114 ze zmianami).

 

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :

1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły .

2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego.

3. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego .

4. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą

5. Ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze , w poszczególnych typach szkół i placówek .

6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym .

7. Oświadczenie że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami ) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

8. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne .

9. Oświadczenie , że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14 , poz.114 ze zmianami).

10. Oświadczenie że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr .101 poz. 926 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

11. Oświadczenie o złożeniu oświadczenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. , o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. Nr 218 poz. 1592 ze zmianami ).

 

III. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia lub przesłać pocztą na adres : Urząd Gminy ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Boćki .

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

Boćki, dnia 06 czerwca 2007r.

Wójt Gminy Boćki

 

Stanisław Derehajło


Ogłoszenie

Wójt Gminy Boćki ogłasza nabór na stanowisko:

Referenta / Inspektora ds. księgowości budżetowej - pełny wymiar czasu pracy

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne,
 • podstawowa znajomość prawa administracyjnego,
 • podstawowa znajomość zasad rachunkowości
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,

2. Wymagania dodatkowe:

 • niekaralność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność podejmowania decyzji.

3. Ramowy zakres czynności:

 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i ewidencji dochodów oraz wydatków wg klasyfikacji budżetowej
 • prowadzenie ewidencji rozrachunków w księgach kontowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i nietrwałych zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz rozliczanie inwentaryzacji
 • prowadzenie rejestrów dotyczących wykonywanych prac

4. Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys / CV /
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty: podanie i życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 24.01.2007 roku włącznie w zaklejonej kopercie w sekretariacie siedziby Urzędu Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Boćki, 17-111 Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko księgowej” (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Boćki).

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

6. Rozstrzygnięcie konkursu:

Osoby spełniające wymogi formalne zaproszone zostaną na rozmowę kwalifikacyjną która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2007r. o godz. 1000

w siedzibie Urzędu Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3.

Wójt Gminy

Stanisław Derehajło

Boćki 09.01.2007r

 


 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Urząd Gminy Boćki

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko:

Referenta/inspektora ds.księgowości budżetowej

do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Jadwiga Godlewska zam. Boćki

 

2. Alina Agata Niechoda zam. Boćki

 

Boćki 25.01.2007 rok

 

Stanisław Derehajło

 

Wójt Gminy

 


 

Informacja o wynikach naboru

 

na stanowisko referenta /inspektora ds. księgowości budżetowej

w Urzędzie Gminy w Boćkach

 

 

informujemy, że w wyniku zakończenia procedury na ww. stanowisko została wybrana Pani Alina Niechoda zam. Boćki

 

uzasadnienie wyboru

 

w wyniku przeprowadzonej procedury naboru wybrano do zatrudnienia Panią Alinę Niechoda, która po przeprowadzonym teście kwalifikacyjnym, teście na obsługę komputera i rozmowie kwalifikacyjnej wykazała się dobrą wiedzą związaną z proponowanym stanowiskiem pracy oraz wykazała praktyczne umiejętności związane z obsługą komputera.

 

 

Wójt Gminy

Stanisław Derehajło

 

Boćki 30.01.2007r.

 Ogłoszenie

Wójt Gminy Boćki ogłasza nabór na stanowisko:

Podinspektora/Inspektora ds. promocji i rozwoju gminy – 1/2 wymiaru czasu pracy

1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe: marketing i zarządzanie, politologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna,

- dobra znajomość obsługi komputera,

- umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,

- znajomość przepisów prawa samorządowego

2. Wymagania dodatkowe:

- niekaralność,

- dyspozycyjność,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność podejmowania decyzji.

3. Ramowy zakres czynności:

- prowadzenie spraw z zakresu promocji gminy z uwzględnieniem kierunków rozwoju,

- przygotowywanie i opracowywanie materiałów informacyjnych do prasy lokalnej i wydawanie własnego gminnego biuletynu informacyjnego,

- podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych w tym pochodzących z funduszy unijnych na realizację projektów w sferze społecznej i rozwoju lokalnego,

- prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi ,

- współpraca z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych

- poszukiwanie partnerów do realizacji projektów społecznych mających na celu pobudzanie aktywności społecznej i tworzenie nowych miejsc pracy,

4. Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy,

- życiorys /CV/

- list motywacyjny,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

- oświadczenie o stanie zdrowia,

- oświadczenie o niekaralności,

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty: podanie i życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 19.01.2007 roku w zaklejonej kopercie w sekretariacie siedziby Urzędu Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Boćki, 17-111 Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora/inspektora ds. promocji i rozwoju gminy” (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Boćki).

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

6. Rozstrzygnięcie konkursu:

Osoby spełniające wymogi formalne zaproszone zostaną na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 24 stycznia 2007 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3.

 

Wójt Gminy

Stanisław Derehajło

Boćki 4 styczeń 2007r

 


 

Informacja o wynikach naboru

 

na stanowisko podinspektora /inspektora ds.promocji i rozwoju gminy

w Urzędzie Gminy w Boćkach

 

 

informujemy, że w wyniku zakończenia procedury na ww. stanowisko została wybrana Pani Dorota Kędra-Ptaszyńska zam. Jakubowskie gm. Boćki

 

uzasadnienie wyboru

 

w wyniku przeprowadzonej procedury naboru wybrano do zatrudnienia Panią Dorotę Kędra-Ptaszyńską, która po przeprowadzonym teście kwalifikacyjnym i rozmowie kwalifikacyjnej wykazała się niezbędną wiedzą związaną z proponowanym stanowiskiem pracy.

 

 

Wójt Gminy

Stanisław Derehajło

Boćki 24.01.2007r.

 Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Boćki ogłasza nabór na stanowisko:

Podinspektora ds. budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Urzędu Gminy - pełny wymiar czasu pracy

1. Wymagania niezbędne:

 

 • wykształcenie wyższe budowlane,

 • znajomość prawa administracyjnego,

 • dobra znajomość obsługi komputera,

 • dobra znajomość kosztorysowania,

-znajomość zagadnień z zakresu planowania przestrzennego, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,

 • doświadczenie zawodowe.

2. Wymagania dodatkowe:

 • niekaralność,

 • dyspozycyjność,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • umiejętność podejmowania decyzji.

3. Ramowy zakres czynności:

 • planowanie oraz przygotowywanie dokumentacji oraz materiałów do przetargów z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych do realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy,

 • opracowanie planów, analiz i sprawozdań z zakresu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, planowania przestrzennego i budownictwa,

 • prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków na terenie gminy,

 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką gruntami,

 

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 • wykonywanie czynności związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy,

 • życiorys /CV7

 • list motywacyjny,

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 • oświadczenie o stanie zdrowia,

 • oświadczenie o niekaralności,

 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 • oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty: podanie i życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 14.12.2006 roku włącznie w zaklejonej kopercie w sekretariacie

siedziby Urzędu Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 5 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Boćki, 17-111 Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora BGKiOŚ" (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Boćki).

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

6. Rozstrzygnięcie konkursu:

Osoby spełniające wymogi formalne zaproszone zostaną na rozmowę kwalifikacyjną która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2006 r. o godz. 1100w siedzibie Urzędu Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3.

Boćki, dn 30.11.2006

Wójt Gminy

Stanisław Derehajło

 


 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 

Urząd Gminy Boćki

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko:

Podinspektor ds. budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Piotr Hryniewicki zam. Bielsk Podlaski

 

Wójt Gminy

Stanisław Derehajło

 

 

 


 

 

informacja o wynikach naboru

Podinspektor ds. budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został

wybrany Pan Piotr Hryniewicki

zamieszkały w Bielsku Podlaskim

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Na podstwie rozmowy kwalifikacyjnej dał się poznać jako osoba spełniająca wymogi do pracy na stanowisku podinspektora.

Posiada wymagane wykształcenie budowlane a odbyty staż zawodowy w Urzędzie Gminy i wykazane zaangażowanie oraz łatwość poznawania spraw z zakresu prawa administracyjnego daje gwarancje dobrego wykonywania powierzonych obowiązków służbowych.


Wójt Gminy

Stanisław Derehajło

 Załączniki do treści

 • INFORMACJA (PDF, 70,09 KB)

  O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W BOĆKACH

 • INFORMACJA O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEG (PDF, 51,99 KB)

  DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W BOĆKACH 17-111 BOĆKI, UL. DUBIEŃSKA 4 OGŁASZA PONOWNIE NABÓR NA STANOWISKO PRACY GŁÓWNY KSIĘGOWY W ZESPOLE SZKÓŁ BOĆKACH UL. DUBIEŃSKA 4

 • Ogłoszenie (PDF, 120,05 KB)

  Wójt Gminy Boćki ogłasza nabór na stanowisko: Podinspektora ds. ochrony środowiska, pozyskiwania środków zewnętrznych i prowadzenia postępowań w zakresie realizacji inwestycji oraz gospodarki odpadami komunalnymi

 • praca (PDF, 154,04 KB)

  Zarządzenie Nr 7/2012 Dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Szkół w Boćkach.

 • Protokół (PDF, 1,4 MB)

  z posiedzenia Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach

 • zal_praca (PDF, 630,26 KB)

  LISTA KANDYDATOW SPELNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE, INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2017-09-04

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2006-12-01

Data modyfikacji: 2018-12-19

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2006-12-01