Informacje Rady Gminy

INFORMACJA
dla mieszkańców gminy i osób zainteresowanych
podaje się do wiadomości iż w godzinach pracy urzędu:
 
1/ w pokoju nr 3
- można złożyć korespondencję w sprawach skarg i wniosków, podań i innych petycji
2/ w pokoju nr 2
- można uzyskać informację dotyczącą udostępnienia wglądu do zbiorów przepisów gminnych, Dzienników Ustaw, Dzienników Urzędowych i Monitorów Polskich
3/ w pokoju nr 5
- udostępniony jest wgląd do protokołów Sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady Gminy
 

 Przewodniczący Rady Gminy

przyjmuje interesantów
w środy w godz. 10oo-12oo
w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3.
 
Przewodniczący Rady Gminy
przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
w poniedziałki w godz. 14oo-17oo

w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3


POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU II z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Boćki


Boćki dnia, 10.06.2020

PRZEWODNICZACY

RADY GMINY BOĆKI

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym zawiadamiam mieszkańców gminy, iż w dniu 24 czerwca 2020 roku o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej w Boćkach, ul. Dubieńska 14 (sala gimnastyczna) odbędą się obrady XI Sesję Rady Gminy Boćki, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XI Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Św. Jana Pawła II,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd na czas nieoznaczony,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2024
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020,
 9. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
 10. Przedstawienie raportu o stanie gminy Boćki za 2019 rok
 11. Debata nad raportem o stanie gminy Boćki
 12. Głosy radnych
 13. Głosy mieszkańców
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Boćki,
 15. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boćki za 2019 rok,
 16. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boćki sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 r.,
 17. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Boćki za 2019 r.,
 18. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boćki za 2019 rok,
 19. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Boćki za 2019 rok,
 20. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Boćki wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2019 r.,
 21. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boćki z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
 22. Interpelacje i zapytania radnych
 23. Sprawy różne, wolne wnioski
 24. Zamknięcie obrad sesji

 

           Przewodniczący Rady Gminy

Małgorzata Jóźwiak

Projekty uchwał będące przedmiotem obrad X Sesji Rady Gminy są dostępne do wglądu wszystkim zainteresowanym  na stronie internetowej http://bip.ug.bocki.wrotapodlasia.pl 

 

                                                                     


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Boćki

Załączniki do treści

 • załącznik (PDF, 36,78 KB) Podgląd załącznika

  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Boćki

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2016-06-14

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2006-09-08

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2020-06-10

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2006-09-08