Informacje Rady Gminy

INFORMACJA
dla mieszkańców gminy i osób zainteresowanych
podaje się do wiadomości iż w godzinach pracy urzędu:
 
1/ w pokoju nr 3
- można złożyć korespondencję w sprawach skarg i wniosków, podań i innych petycji
2/ w pokoju nr 2
- można uzyskać informację dotyczącą udostępnienia wglądu do zbiorów przepisów gminnych, Dzienników Ustaw, Dzienników Urzędowych i Monitorów Polskich
3/ w pokoju nr 5
- udostępniony jest wgląd do protokołów Sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady Gminy
 

 Przewodniczący Rady Gminy

przyjmuje interesantów
w środy w godz. 10oo-12oo
w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3.
 
Przewodniczący Rady Gminy
przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
w poniedziałki w godz. 14oo-17oo

w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3


POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU II z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Boćki


Boćki dnia, 08.03.2021 r.

PRZEWODNICZACY

RADY GMINY BOĆKI

ZAWIADOMIENIE

            Niniejszym zawiadamiam mieszkańców gminy, iż w dniu 16 marca 2021 roku o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Boćkach ul. Dubieńska 11, odbędą się obrady XV Sesję Rady Gminy Boćki, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XV Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy,
 4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Boćki w 2020 roku,
 5. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach w 2020 roku,
 6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach w 2020 roku,
 7. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach w 2020 roku oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 8. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2020 roku,
 9. Informacja z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boćki w 2020 roku,
 10. Informacja z realizacji programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku,
 11. Informacja z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boćki w 2020 roku,
 12. Informacja z działalności Centrum Integracji Społecznej w Boćkach w 2020 roku,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boćki w 2021 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Boćki,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie niewyodrębnienia w budżecie gminy na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki,
 18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” w Nurcu,
 19. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „ Senior+” w Nurcu w zakresie zadań własnych,
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Boćki na lata 2021-2025,
 21. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym,
 22. Interpelacje i zapytania radnych,
 23. Sprawy różne, wolne wnioski,
 24. Zamknięcie obrad sesji.

 

           Przewodniczący Rady Gminy

Małgorzata Jóźwiak

Projekty uchwał będące przedmiotem obrad X Sesji Rady Gminy są dostępne do wglądu wszystkim zainteresowanym  na stronie internetowej http://bip.ug.bocki.wrotapodlasia.pl 

                                                                     


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Boćki

Załączniki do treści

 • załącznik (PDF, 36,78 KB) Podgląd załącznika

  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Boćki

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2016-06-14

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2006-09-08

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2021-03-09

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2006-09-08