Charyton Stanisław

Rok 2017 zakończenie pełnienia obowiązków osoby pełniącej funkcję Wójta

Rok 2017 pełniący funkcję Wójta

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007


2005

 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Boćki, dnia 25.04.2005 r.

Ja, niżej podpisany(a): Stanisław Charyton
...........................................................................................
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urodzony(a): 21.11.1950 r. - Boćki

Urząd Gminy w Boćkach - Sekretarz Gminy
..........................................................................................
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162 poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 47.000 PLN
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 2.553,97 USD
- papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę

II.

1. Dom o powierzchni: nie dotyczy, o wartości: ..........., tytuł prawny: ................
2. Mieszkanie o powierzchni 48,15 m2, o wartości ok. 45.000 PLN, tytuł prawny: własnościowe
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia:
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: działka budowlana o pow. 1094 m2
o wartości: ok. 15.000 PLN
tytuł prawny: zapisana na żonę

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: żona 1240 akcji TPSA
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście:
- wspólnie z innymi: 
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście:
- wspólnie z innymi osobami: 
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): 
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 
2. W spółdzielniach:
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): 
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): 
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): 
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: dochód ze stosunku pracy - 47139,06 , dochód z tyt. umowa zlecenie - 376,00

Razem: 47515,06

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

Fiat UNO Fire 1,0 z 2001 r. /współwłaściciel/

Daewoo Matiz 0,8 z 1999 r /współwłaściciel/

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy

 


 

2006 

Boćki 28.04.2006

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE


wójta, zastępcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika Gminy, kierownika jednostki organizacyjnej Gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a): Stanisław Charyton

Urodzony(a) 21.11.1950 - Boćki

Miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja: Urząd Gminy w Boćkach – Sekretarz Urzędu


 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 67 000 zł
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 2 565,68 USD
- papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę

II.

1. Dom o powierzchni: nie dotyczy, o wartości: - , tytuł prawny: -
2. Mieszkanie o powierzchni: 48,15 m2, o wartości: ok.45 000 zł, tytuł prawny: własnościowe
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: - o wartości: -

rodzaj zabudowy: - tytuł prawny: -

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: -

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: działka budowlana o pow. 1094m2 o wartości: ok. 15 000 zł
tytuł prawny: nie dotyczy

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: żona zbyła 1240 akcji TPSA
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 24242 zł (brutto)
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochody w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ……………..
- osobiście: nie dotyczy - wspólnie z innymi: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy


2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności: nie dotyczy
- osobiście: nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: dochód ze stosunku pracy – 55863,41 zł; dochód z tytułu umowy-zlecenie 1029,60 zł; łącznie – 56 893,01 zł

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych: fiat uno fire 1,0 z 2001r (współwłasność); daewoo Tamiz 0,8 z 1999r (współwłasność)

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Nie dotyczy

 

 


 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2017-07-18

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2003-09-24

Data modyfikacji: 2017-09-08

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2003-09-24