Boćki, 21.04.2008
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Ja, niżej podpisany(a): Eugeniusz Góralczuk
Urodzony(a): 18.02.1952r.
Miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja: (współwłasność) gospodarstwo rolne rolnik
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 10 000zł wspólność małżeńska
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę
II.
1. Dom o powierzchni: 100m2 o wartości: 100 000, tytuł prawny: współwłasność z żoną,
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartości: nie dotyczy, tytuł prawny:
nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: wielokierunkowe, powierzchnia: 25,43ha
o wartości: 300 000 rodzaj zabudowy: zwarty, tytuł prawny:
współwłasność,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: przychód 50 000, dochód 10 000
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
nie dotyczy
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochody w wysokości: nie dotyczy
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): …………………
- osobiście: nie dotyczy - wspólnie z innymi: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności: nie dotyczy
- osobiście:
nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
- dieta radnego 2 576,00zł
- dopłaty rolne 17 000zł
- renta żony 6 200zł
- wynagrodzenie BIELMLEK SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 10 766zł
 
 
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych podać rok produkcji): ciągnik C360P 1985 – 15 000zł wspólnie z żoną
 
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy
 

 


 

 

Dubno, 26.04.2007

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy

Ja, niżej podpisany(a): Eugeniusz Góralczuk

Urodzony(a): 18.02.1952r.

Miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja: rolnik

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 7 000zł
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę

II.

1. Dom o powierzchni: 100m2 o wartości: 100 000, tytuł prawny: własność,
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartości: nie dotyczy, tytuł prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: wielokierunkowe, powierzchnia: 25ha
o wartości: 90 000 rodzaj zabudowy: zwarty, tytuł prawny: własność,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 20.000, dochód 3 000

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochody w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): …………………
- osobiście: nie dotyczy - wspólnie z innymi: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy


2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności: nie dotyczy
- osobiście: nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

- dieta radnego 704,00zł

- dopłata dla rolników 14 000zł

- sołtys 1098zł

- wynagrodzenie z pracy2 991zł

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych podać rok produkcji): nie dotyczy

 X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy

 

 

Boćki, 15.12.2006

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy

Ja, niżej podpisany(a): Eugeniusz Góralczuk

Urodzony(a): 19.02.1952 w Boćkach

Miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja: gospodarstwo rolne - rolnik, radny, sołtys

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 7 000 zł
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę

II.

1. Dom o powierzchni: 100 m2, o wartości: 100 000 zł  tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartości: nie dotyczy, tytuł prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: wielokierunkowe, powierzchnia: ok. 25,47 ha
o wartości: 90 000 zł rodzaj zabudowy: zwarty tytuł prawny: współwłasność
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 20 000

4. Inne nieruchomości: nie dotyczy
powierzchnia: nie dotyczy o wartości: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochody w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ……………..
- osobiście: nie dotyczy - wspólnie z innymi: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy


2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności: nie dotyczy
- osobiście: nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: dieta radnego – 1 760zł, dopłaty rolne 14 000 zł, wynagrodzenie sołtysa – 1 200 zł

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych podać rok produkcji): nie dotyczy

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy

 

OŚWIADCZENIE
 
            Stosownie do postanowień art. 24j ustawy a dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) świadom(a) odpowiedzialności z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, ja niżej podpisany(a)
 
Eugeniusz Góralczuk. ur. 18.02.1952r. w Boćkach
 
zam. Dubno 17-111 Boćki
 
Radny(a) Rady Gminy Boćki
 
oświadczam, że:
na terenie Gminy mój małżonek Nina Góralczuk
zam. .Dubno17-111 Boćki
1) prowadzi działalność gospodarczą /nie prowadzi działalności gospodarczej*) w zakresie;
nie dotyczy
2) mój małżonek zawarł /nie zawarł*/ umowę cywilnoprawną następujące umowy z organami Gminy Boćki, gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub gminnymi osobami prawnymi
 
nie dotyczy
3) na terenie Gminy Boćki mój małżonek pozostaje w zatrudnieniu-wykonuje czynności zarobkowe /nie pozostaje w zatrudnieniu-nie wykonuje czynności zarobkowych na innej podstawie*/,w gminnych jednostkach organizacyjnych. Rozpoczął /nie rozpoczął*/ świadczyć pracę lub wykonywał /nie wykonywał*/ czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach handlowych w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiada Gmina Boćki
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Jednocześnie zobowiązuję się złożyć ponowne oświadczenie w przypadku podjęcia działalności gospodarczej, zawarcia umowy cywilnoprawnej, wykonywania czynności zarobkowych przez w/w wskazaną osobę w terminie 30 dni od przyczyny złożenia oświadczenia.
Oświadczam, że przepisy o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością są mi znane.
 
Boćki, dnia 11.12.2006r
    
 
*) niepotrzebne skreślić
 
 
 
 
Informacja
 
Ja niżej podpisany(a) Eugeniusz Góralczuk
Urodzony(a) 18.02.1952r. wBoćkach, zamieszkały(a) Dubno17-111 Boćki
Informuję, iż:
1)* nie prowadziłem (am) działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy
2)* prowadziłem(am) działalność gospodarczą, którą zaprzestałem (am) z dniem
 
Boćki 11.12.2006r.
 
*) niepotrzebne skreślić
 

 

 


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2007-02-05

Data modyfikacji: 2010-10-19

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2007-02-05