Stanisław Derehajło

Rok 2017 wygaśnięcie mandatu Wójta

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014 nowa kadencja

Rok 2014 zakończenie kadencji

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010 nowa kadencja

Rok 2010 zakończenie kadencji

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

 

2005

 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Boćki, dnia 20.04.2005

Ja, niżej podpisany(a): Stanisław Derehajło
...........................................................................................
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urodzony(a): 27.03.1972 w Bielsku Podlaskim

Wójt Gminy Boćki
....................................................................................................................................................
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162 poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę

II.

 1. Dom o powierzchni: 250 m2, o wartości: 80.000, tytuł prawny: własność
  2. Mieszkanie o powierzchni 48 m2, o wartości 48.000 zł, tytuł prawny: własnościowe spółdzielcze
  3. Gospodarstwo rolne:
  rodzaj gospodarstwa: rolne-wielokierunkowe, powierzchnia: 50 ha
  o wartości: 180.000
  rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze
  tytuł prawny: własność i współwłasność z żoną
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 90.000 zł razem z żoną
  4. Inne nieruchomości:
  powierzchnia: dom o pow. 280 m2 + 0,5 ha placu
  o wartości: 280.000 zł
  tytuł prawny: współwłasność z żoną

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: -
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: Giełda Rolno Towarowa w Białymstoku - 5 akcji po 1000 zł
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

 1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
  - osobiście: nie dotyczy
  - wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: -
  2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności: nie dotyczy
  - osobiście: nie dotyczy
  - wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.

 1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
  - jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
  - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
  - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
  2. W spółdzielniach:
  - jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
  - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
  - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -
  3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
  - jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
  - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
  - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: Wynagrodzenie ze stosunku pracy Urząd Gminy Boćki, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 4 - 95479 zł. Wynagrodzenie z Podlaskiej Izby Rolniczej - 465 zł. Za prowadzenie książki rachunkowej - 200 zł.

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): 

SEAT Leon - 2002 r. - 35000 zł
ciągnik rolniczy SAME - 100000 zł

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): kredyt młodego rolnika na zakup maszyn - 92000 zł, kredyt nawozowy - 19500 zł zaciągnięte w BS Brańsk. Kredyty zaciągnięte razem z żoną Beatą.

 

 

2006

 

Boćki 11.04.2006

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE


wójta, zastępcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika Gminy, kierownika jednostki organizacyjnej Gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a): Stanisław Derehajło

Urodzony(a) 27.03.1972 w Bielsku Podlaskim

Miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja: Urząd Gminy w Boćkach – Wójt Gminy Boćki


 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę

II.

 1. Dom o powierzchni: 250 m2, o wartości: 80 000, tytuł prawny: własność
  2. Mieszkanie o powierzchni: 48m2, o wartości: 48 000 zł, tytuł prawny: własnościowe spółdzielcze
  3. Gospodarstwo rolne:
  rodzaj gospodarstwa: wielokierunkowe, powierzchnia: 50ha; o wartości: 190 000

rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze tytuł prawny: współwłasność z żoną

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: przychód 100 000zł; dochód – 80 000 zł wspólnie z małżonką

 1. Inne nieruchomości:
  powierzchnia: dom o powierzchni 280 m2 + 0,5 ha placu o wartości: ok. 280 000 zł
  tytuł prawny: współwłasność z żoną

III.

 1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
  udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
  2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.

 1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: Giełda Rolno – Towarowa w Białymstoku – 5 akcji po 1000 zł
  udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
  2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochody w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

 1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ……………..
  - osobiście: nie dotyczy - wspólnie z innymi: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy


 1. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności: nie dotyczy
  - osobiście: nie dotyczy
  - wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: wynagrodzenie ze stosunku pracy (UG-Boćki, ZS Nr4, ZS Nr1 – 105 881,17 zł; dochód z tytułu umowy-zlecenie 7370,00 zł; inne źródła 293 zł

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych: seat Leon 2002r – 35 000 zł; ciągnik rolniczy same – 100 000 zł; pompa ssąco tłocząca – 10 0-00 zł; opryskiwacz palmet – 10 000 zł; kombajn ziemniaczany „Anna” 10 000 zł; ciągnik mtz 82 – 35 000 zł.

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Kredyt młodego rolnika na zakup maszyn – 85 000 zł (BS – Brańsk) – kredyt zaciągnięty razem z żoną

 

 

2006 - zakończenie kadencji

 

Boćki 11.04.2006

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE


wójta, zastępcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika Gminy, kierownika jednostki organizacyjnej Gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a): Stanisław Derehajło

Urodzony(a) 27.03.1972 w Bielsku Podlaskim

Miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja: Urząd Gminy w Boćkach – Wójt Gminy Boćki


 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: Akcje Giełdy Rolno-Towarowej w Białymstoku na kwotę 5 000 zł

II.

 1. Dom o powierzchni: 250 m2, o wartości: 100 000, tytuł prawny: współwłasność z żoną
  2. Mieszkanie o powierzchni: 48m2, o wartości: 48 000 zł, tytuł prawny: własnościowe spółdzielcze
  3. Gospodarstwo rolne:
  rodzaj gospodarstwa: wielokierunkowe, powierzchnia: 56ha; o wartości: 180 000

rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze tytuł prawny: współwłasność z żoną

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: przychód; dochód – 50 000 zł wspólnie z małżonką

 1. Inne nieruchomości:
  powierzchnia: dom o powierzchni 280 m2 + 0,5 ha placu o wartości: ok. 280 000 zł
  tytuł prawny: współwłasność z żoną

III.

 1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
  udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
  2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.

 1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: Giełda Rolno – Towarowa w Białymstoku – 5 akcji po 1000 zł
  udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
  2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochody w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

 1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ……………..
  - osobiście: nie dotyczy - wspólnie z innymi: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy


 1. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności: nie dotyczy
  - osobiście: nie dotyczy
  - wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: wynagrodzenie ze stosunku pracy (UG-Boćki, ZS Nr4, ZS Nr1 – 82 000 zł

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych: seat Leon 2002r – 30 000 zł; ciągnik rolniczy same 95 – 100 000 zł; ciągnik rolniczy same 55 – 103 000 zł; pompa ssąco tłocząca – 10 000 zł; ciągnik mtz 82 – 30 000 zł; kombajn ziemniaczany - 30 000 zł

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Kredyt młodego rolnika na zakup ciągnika – 75 000 zł (BS – Brańsk); kredyt na zkup maszyn 72 000 zł  –  zobowiązania zaciągnięte wraz z żoną

 

 

kadencja 2006 - 2010

Boćki, 19.12.2006

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta gminy

Ja, niżej podpisany(a): Stanisław Derehajło

Urodzony(a): 27.03.1972r.

Miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja: Wójt Gminy Boćki

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 80 000 zł
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam
- papiery wartościowe: Akcje Giełdy Rolno-Towarowej w Białymstoku na kwotę 5000 zł

II.

 1. Dom o powierzchni: 250 m2, o wartości: 100 000 zł, tytuł prawny: współwłasność z żoną
  2. Mieszkanie o powierzchni: 48 m2 , o wartości 48 000 zł, tytuł prawny: własnościowe
  3. Gospodarstwo rolne:
  rodzaj gospodarstwa: wielokierunkowe, powierzchnia: 56 ha
  o wartości: 180 000 zł rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze tytuł prawny: współwłasność z żoną
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 80 000 zł – razem z małżonką
 2. Inne nieruchomości:
  powierzchnia: dom o pow. 280 m2 z 0,5 placu o wartości: 280 000 tytuł prawny: współwłasność z żoną

III.

 1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
  udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
  2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.

 1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
  udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
  2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochody w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

 1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy - osobiście: nie dotyczy - wspólnie z innymi: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy


 1. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności: nie dotyczy
  - osobiście: nie dotyczy
  - wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.

 1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
  - jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
  - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
  - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
 2. W spółdzielniach: nie dotyczy
  - jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
  - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
  - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
 3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
  - jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
  - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
  - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: wynagrodzenie ze stosunku pracy 95 000 zł

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych podać rok produkcji): Sam. Osob. Seat Leon rok prod. 2002 – 30 000 zł, Ciągnik rolniczy Sane 95 rok prod.2003 – 100 000 zł, Ciągnik rolniczy Sane 55W rok prod. 2006 – 103 000 zł, ciągnik MTZ rok prod. 1993 – 30 000 zł, pompa ssąco-tlocząca rok prod 2006 – 10 000zł, kombajn ziemniaczany Anna - 20 000 zł, p[przyczepa 6t rok prod. 2006 – 23 000 zł

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2017-09-25

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2018-03-19

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2017-09-25