Przetargi archiwalne

Boćki: Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108748 B Żołoćki - Wojtki od km 0+000 do km 0+798,33 Numer ogłoszenia: 351986 - 2012; data zamieszczenia: 18.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

ZAŁĄCZNIKI


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/9.1.2/2012

 1. Przedmiot zamówienia:

Zakup usługi edukacyjnej na potrzeby realizacji projektu pn. „Indywidualnie w klasach I-III” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

ZAPYTANIE  OFERTOWE całość i załączniki


Nasz znak: BGK.271.4.2012 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy:BGK.271.4.2012, nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych w Boćkach: ul. Akacjowej, Załońskiej, Brzozowej, Świerkowej i Klonowej o łącznej długości 1000,50m”.           


Nasz znak: BGK.271.3.2012 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy:BGK.271.3.2012, nazwa zadania: „obsługa bankowa budżetu Gminy Boćki oraz jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury w okresie 01.09.2012r. – 31.08.2017r.”.


Nasz znak: BGK.341.2.2012 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy:BGK.341.2.2012, nazwa zadania: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszewo, gmina Boćki”.


Boćki: Przebudowa dróg gminnych w Boćkach: ul. Akacjowej, Załońskiej, Brzozowej, Świerkowej i KlonowejNumer ogłoszenia: 274528 - 2012; data zamieszczenia: 27.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Załączniki


Boćki: Obsługa bankowa budżetu Gminy Boćki oraz jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury w okresie 01.09.2012r. - 31.08.2017r. Numer ogłoszenia: 254836 - 2012; data zamieszczenia: 17.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

ZAŁĄCZNIKI


Boćki: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszewo, gmina Boćki Numer ogłoszenia: 239252 - 2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Załączniki

 


 

Dr.271.2.2012 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „ Remont odcinka drogi gminnej Nr 108743 B Krasna Wieś – Nurzec od km 0+000 do km 1+300 o długości 1300 m – „ związany z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych”

  

 


BGK.72241.1.12 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości


Boćki: Przebudowa dróg: 1) drogi gminnej nr 108766 B ulicy w miejscowości Dubno ( od km 0+004,71 do km 0+683,94 ) , o długości - 679,23 m, 2) odcinka drogi gminnej nr 108746B Jakubowskie - Skalimowo , ulicy w m. Skalimowo ( od km 1+600 do km 2+500 ) , o długości - 900 m, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych: Numer ogłoszenia: 204776 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Załącznik 1

Załącznik 2

 Pytania i wyjaśnienia do SIWZ DR.271.3.2012


Boćki: Remont odcinka drogi gminnej Nr 108743 B Krasna Wieś - Nurzec od km 0+000 do km 1+300 , długości 1300 m - związany z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. Numer ogłoszenia: 194096 - 2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 Załącznik 1

Załącznik 2


OGŁOSZENIE o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę lokalu użytkowego położonego we wsi Andryjanki


Nasz znak :Dr. 271.1.2012 Boćki dnia 13.03.2012 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Dr. 271.1.2012 nazwa zadania: Remont odcinków dróg polegający na wbudowaniu 2500 m3 żwiru Wykonawcy w drogi o nawierzchni żwirowej i z gruntu rodzimego , równanie dróg o długości ok.135 km, na terenie Gminy Boćki w 2012 roku


Remont odcinków dróg polegający na wbudowaniu 2500m3 żwiru Wykonawcy w drogi o nawierzchni żwirowej i z gruntu rodzimego, równanie dróg o długości około 135km, na terenie Gminy Boćki w 2012r. Numer ogłoszenia: 52964 - 2012;


PRZETARG  NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU, Autobusu  „ AUTOSAN  H9-21”   , rok produkcji 1996 


Nasz znak : Dr.271.4.2011   OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  numer sprawy:  Dr. 271.4.2011 nazwa zadania:         Remont odcinka drogi gminnj Nr 108745 B Wiercień do drogi powiatowej nr 1679  Boćki, Starowieś o długości 0,6 km związany z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych


 Boćki: Remont odcinków dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych o łącznej długości 1,6 km: - drogi gminnej Nr 108744 B Mołoczki - Śnieżki - drogi gminnej Nr 108750 B Piotrowo Trojany - Siekluki - drogi rolniczej nr geodezyjny 848 w obrębie wsi Śnieżki. Numer ogłoszenia: 137190 - 2011; data zamieszczenia: 31.05.2011


Dr. 271.2.2011

Zamówienie współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w dziedzinie remontów lub odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych z zadania pn: Odbudowa  infrastruktury drogowej – mostowej.

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

            Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane  prowadzone w trybie przetargu  nieograniczonego.

    Przedmiot zamówienia:

   Remont odcinków dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych o łącznej długości 1,6 km:

 - drogi nr 108744 B Mołoczki – Śnieżki 

-  drogi nr 108750 B Piotrowo Trojany – Siekluki  

- drogi rolniczej nr geod. 848 w obrębie wsi Śnieżki

Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2  Kosztorysy ofertowe

Załącznik nr 3  Wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 4  Wykaz osób

Załącznik nr 5, nr 6   Oświadczenia

Załącznik nr 7 Wzór umowy

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie wersja PDF

 


BGK.72241.2.11 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości


Boćki: Udzielenie Gminie Boćki kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 650 000,00zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Numer ogłoszenia: 137146 - 2011; data zamieszczenia: 31.05.2011


BGK.72241.1.11 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Wójt Gminy Boćki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:


BGK.341.1.11 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: BGK.341.1.11, nazwa zadania: „Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska”.          


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy:  Dr. 271.1.2011             


BGK.341.1.11 Ogłoszenie o zmianach w SIWZ przetargu dotyczącego: „Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska”

 

Formularz oferty  po modyfikacji

SIWZ po modyfikacji

 


Boćki: Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska Numer ogłoszenia: 81001 - 2011; data zamieszczenia: 11.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

ZAŁĄCZNIK

Formularz oferty  po modyfikacji

SIWZ po modyfikacji

 


Numer ogłoszenia: 57023 - 2011; data zamieszczenia: 17.02.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BOĆKI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ  I MIENIE GMINY BOĆKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2011 Wójta Gminy Boćki z dnia 8 lutego 2011 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BOĆKI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ  I MIENIE GMINY BOĆKI


BGK-341/ 9 /2010 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nazwa zadania: Udzielenie  Gminie Boćki kredytu krótkoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1 339 912,00 zł 


Boćki: Udzielenie Gminie Boćki kredytu krótkoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1 339 912,00 zł Numer ogłoszenia: 305255 - 2010; data zamieszczenia: 28.10.2010

Załącznik


BGK-341/ 8 /2010 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nazwa zadania: Udzielenie  Gminie Boćki kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1 750 000,00 zł 


Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 298958-2010 z dnia 2010-09-20 r.


Boćki: Udzielenie Gminie Boćki kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1 750 000,00 zł (słownie: milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) Numer ogłoszenia: 298958 - 2010; data zamieszczenia: 20.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zalacznik 1

Zakacznik 2

Zalacznik 3

Zalacznik 4

Zalacznik 5

Zalacznik 6
                 


 Dr 5541/12/2010  OGŁOSZENIE   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Dr 5541/12/2010
nazwa zadania:
Remont odcinków dróg polegający na wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na drodze: nr geodezyjny 349 o długości 825 mb t .j. od wsi Siekluki do drogi gminnej nr 108747 B (Kol Andryjanki – Żołoćki) i w miejscowości Boćki – (ul. Polnej o długości 206 mb, ul. Akacjowej o długości 155 mb)Boćki: Remont odcinków dróg polegający na wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na drodze: nr geodezyjny 349 o długości 825 mb t .j. od wsi Siekluki do drogi gminnej nr 108747 B (Kol Andryjanki - Żołoćki ) i w miejscowości Boćki - (ul. Polnej o długości 206 mb , ul. Akacjowej o długości 155 mb ) Numer ogłoszenia: 206681 - 2010; data zamieszczenia: 02.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zalacznik


Nasz znak: BGK-341/  4 /2010 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: BGK-341/4/2010, nazwa zadania:  Budowa zespołu boisk sportowych Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Boćkach


Znak: BGK-341/ 7 /2010 Boćki: Przebudowa drogi gminnej Nr 108741B i 108742B - od drogi krajowej nr 19 przez wieś Pasieka do drogi powiatowej Krasna Wieś - Boćki i przebudowa drogi gminnej Nr 108747B - od drogi powiatowej nr 1704B we wsi Sielc do drogi powiatowej nr 1705B we wsi kol. Andryjanki realizowanego w ramach Projektu pn. Przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki Numer ogłoszenia: 230476 - 2010; data zamieszczenia: 29.07.2010

Zalacznik 1

Zalacznik 2

Zalacznik 3


BGK-341/ 5 /2010 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  Dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nazwa zadania:  Remont boiska przy Zespole Szkół w Boćkach.


BGK-341/ 6 /2010 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  Dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nazwa zadania:  Udzielenie Gminie Boćki kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 630.000,00 zł


BGK-341/ 6 /10  Boćki: Udzielenie Gminie Boćki kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 630.000,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy złotych)
Numer ogłoszenia: 186247 - 2010; data zamieszczenia: 13.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zalacznik

Zalacznik 2


Boćki: Remont boiska przy Zespole Szkół w Boćkach Numer ogłoszenia: 175859 - 2010; data zamieszczenia: 05.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zalacznik


Boćki: Budowa zespołu boisk sportowych Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Boćkach Numer ogłoszenia: 170105 - 2010; data zamieszczenia: 29.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zalacznik 1
Zalacznik 2
Zalacznik ODPOWIEDZI, skoorygowany przedmiar robót
Zalacznik 4 wyjasnienia i modyfikacje


 

 

Numer sprawy: BGK-341/ 2 / 1 / 2010 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nazwa zadania: : „Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska”. 


BGK-341/3/2010 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania:  „Remont ulicy we wsi Dziecinne”.          


Boćki: Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska Numer ogłoszenia: 144024 - 2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zalacznik 1

Zalacznik 2


Boćki: Remont ulicy we wsi Dziecinne Numer ogłoszenia: 114977 - 2010; data zamieszczenia: 10.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Załacznik


BGK-72241/ 2 /2010 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie gruntów wsi Wojtki oznaczonej nr geod. 54 


BGK-7638/ 5 / 1 /2010 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego i tartacznego  Boćki, dnia: 2010-04-26 Numer sprawy: BGK-341/ 2 / 2010 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nazwa zadania: : „Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska”.


BGK-7638/ 5 /2010 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego i tartacznego 


Boćki: Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska Numer ogłoszenia: 92226 - 2010; data zamieszczenia: 01.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4


Boćki: Równanie dróg żwirowych o dł. około 130km w 2010r. oraz remont odcinków dróg polegający na wbudowaniu 2000m3 żwiru Wykonawcy w drogi o nawierzchni żwirowej i gruntowej w 2010r. na terenie Gminy Boćki Numer ogłoszenia: 67794 - 2010; data zamieszczenia: 11.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Boćki: Przebudowa dróg gminnych w Boćkach o nr: 108757B, 108758B i 108759B Numer ogłoszenia: 41484 - 2010; data zamieszczenia: 12.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zalacznik1

Zalacznik2

Zalacznik3

Zalacznik4

Zalacznik5

Zalacznik6

Zalacznik7

 
OGŁOSZENIE O II   PRZETARGU
 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
 

BGK-341/5/09 Boćki, 2009-11-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nazwa zadania: przebudowa zieleni parkowej w Boćkach wraz z częścią ulicy Plac Armii Krajowej na działkach oznaczonych nrgeod.1463/4, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347.


Zalacznik 1

Boćki, 2009-12-09

Pytania i odpowiedzi

BGK-341/5/09

 
Dotyczy przetargu p.n.:
Przebudowa zieleni parkowej w Boćkach wraz z częścią ulicy Plac Armii Krajowej na działkach oznaczonych nrgeod.1463/4, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347
 
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) oraz zapisami w SIWZ udziela wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia:
 
Zapytania:
1.W przedmiarze robót dział D-04.01.01 podbudowa z kruszywa jest o grubości 20cm, natomiast w opisie technicznym – branża drogowa i przekrojach jest o gr. 25cm, która grubość jest właściwa ?
2.W przedmiarze robót dział D-04.00.00 poz. 20 nawierzchnia z kostki jest o gr. 8cm, natomiast w opisie technicznym i przekrojach jest o gr. 6cm, która jest właściwa ?.
3.W przedmiarze jest brak informacji dotyczącej ilości (m² lub %) kostki odmiennego koloru – kostka żółta i kolor bazalt. Proszę o podanie informacji.
4.W przedmiarze robót poz. 12 jest zastosowany krawężnik betonowy 15 x 30, natomiast w opisie technicznym i przekrojach jest krawężnik kamienny 15 x 30; który jest właściwy ?.
5.W przedmiarze robót w pozycji 11 występuje opis ławy pod krawężniki kamienne, natomiast w pozycji 12 jest mowa o ustawieniu krawężników betonowych. Jakie mają być krawężniki: betonowe czy kamienne ?.
 
Wyjaśnienia:
Ad. 1 Powinno być 25cm.
Ad. 2 Właściwą nawierzchnią jest kostka kamienna gr. 8cm.
Ad. 3 W pkt 3.5.1. ulice i place opisu technicznego projektu, na jezdni występuje kostka granitowa szara; pasy rozdzielcze przy krawężnikach w kolorze bazalt. Kolor żółty nie występuje w zamówieniu. Kostki kamiennej w kolorze bazalt jest 242,96m², kostki kamiennej szarej jest 2478,43m².
Ad. 4 Powinno być krawężnik kamienny 15x30cm.
Ad. 5 Krawężniki mają być kamienne.
 
Wójt               
 
mgr Stanisław Derehajło

 


 BGK-341/3/1/09 Boćki, dnia 2009-09-03 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Przebudowa odcinka drogi gminnej kol. Andryjanki – Sielc i odcinka drogi gminnej do wsi Pasieka


BGK-341/3/1/09 Boćki, 2009-08-14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nazwa zadania: Przebudowa odcinka drogi gminnej kol. Andryjanki – Sielc i odcinka drogi gminnej do wsi Pasieka

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


 BGK-341/3/09 Boćki, dnia: 2009-08-05 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BGK-341/3/09 Nazwa zadania: Przebudowa odcinka drogi gminnej kol. Andryjanki – Sielc i odcinka drogi gminnej do wsi Pasieka


BGK-341/3/09 Boćki, 2009-07-13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nazwa zadania: Przebudowa odcinka drogi gminnej kol. Andryjanki – Sielc i odcinka drogi gminnej do wsi Pasieka

Załącznik

 

 

Załączniki do treści

 • załącznik (PDF, 124,91 KB)

  OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nazwa zadania: „przebudowa dróg gminnych w Boćkach o Nr: 108757B, 108758B i 108759B”.

 • załącznik (PDF, 154,7 KB)

  Boćki: Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska Numer ogłoszenia: 81001 - 2011; data zamieszczenia: 11.03.2011

 • załącznik (PDF, 120,07 KB)

  BGK.341.1.11 Ogłoszenie o zmianach w SIWZ przetargu dotyczącego: „Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska”

 • załącznik (PDF, 122,63 KB)

  Dr.271.4.2011 Boćki dnia 29.08.2011 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Dr. 271.4.2011 nazwa zadania:

 • załącznik (PDF, 164,92 KB)

  Dr. 271.1.2012 Boćki dnia 13.03.2012 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Dr. 271.1.2012 nazwa zadania: Remont odcinków dróg polegający na wbudowaniu 2500 m3

 • załącznik (PDF, 183,38 KB)

  Boćki: Remont odcinka drogi gminnej Nr 108743 B Krasna Wieś - Nurzec od km 0+000 do km 1+300 , długości 1300 m - związany z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. Numer ogłoszenia: 194096 - 2012; data zamieszcz

 • załącznik (PDF, 185,11 KB)

  Boćki: Przebudowa dróg: 1) drogi gminnej nr 108766 B ulicy w miejscowości Dubno ( od km 0+004,71 do km 0+683,94 ) , o długości - 679,23 m, 2) odcinka drogi gminnej nr 108746B Jakubowskie - Skalimowo , ulicy w m. Skalimowo ( od km 1+600 do km 2+500 )

 • załącznik (PDF, 97,4 KB)

  BGK.72241.1.12 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości

 • załącznik (PDF, 176,9 KB)

  Boćki: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszewo, gmina Boćki Numer ogłoszenia: 239252 - 2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 • załącznik (PDF, 180,89 KB)

  Boćki: Obsługa bankowa budżetu Gminy Boćki oraz jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury w okresie 01.09.2012r. - 31.08.2017r. Numer ogłoszenia: 254836 - 2012; data zamieszczenia: 17.07.2012 OGŁOSZENIE O Z

 • załącznik (PDF, 175,17 KB)

  Boćki: Przebudowa dróg gminnych w Boćkach: ul. Akacjowej, Załońskiej, Brzozowej, Świerkowej i Klonowej Numer ogłoszenia: 274528 - 2012; data zamieszczenia: 27.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 • załącznik (PDF, 93,33 KB)

  Nasz znak: BGK.341.2.2012 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: BGK.341.2.2012, nazwa zadania: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszewo, gmina Boćki”.

 • załącznik (PDF, 90,84 KB)

  Nasz znak: BGK.271.3.2012 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: BGK.271.3.2012, nazwa zadania: „obsługa bankowa budżetu Gminy Boćki oraz jednostek organizacyjnych działający

 • załącznik (PDF, 104,97 KB)

  BGK-341/3/09 Boćki, 2009-07-13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nazwa zadania: Przebudowa odcinka drogi gminnej kol. Andryjanki – Sielc i odcinka drogi gminnej do wsi Pasieka

 • załącznik (PDF, 92,3 KB)

  BGK-341/3/09 Boćki, dnia: 2009-08-05 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BGK-341/3/09 Nazwa zadania: Przebudowa odcinka drogi gminnej kol. Andryjanki – Sielc i odcinka drogi gminnej

 • załącznik (PDF, 105,29 KB)

  BGK-341/3/1/09 Boćki, 2009-08-14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nazwa zadania: Przebudowa odcinka drogi gminnej kol. Andryjanki – Sielc i odcinka drogi gminnej do wsi Pasieka

 • załącznik (PDF, 95,45 KB)

  BGK-341/3/1/09 Boćki, dnia 2009-09-03 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Przebudowa odcinka drogi gminnej kol. Andryjanki – Sielc i odcinka drogi gminnej do wsi Pasieka

 • załącznik (PDF, 133,43 KB)

  BGK-341/5/09 Boćki, 2009-11-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nazwa zadania: przebudowa zieleni parkowej w Boćkach wraz z częścią ulicy Plac Armii Krajowej na działkach oznaczonych nrgeod.1463/4, 1343, 1344

 • załącznik (PDF, 113,88 KB)

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 • załącznik (PDF, 113,63 KB)

  OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

 • załącznik (PDF, 102,56 KB)

  BGK-341/5/09 Boćki, dnia 2009-12-18 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: BGK-341/5/09, nazwa zadania: przebudowa zieleni parkowej w Boćkach wraz z częścią u

 • załącznik (PDF, 153,72 KB)

  Boćki: Przebudowa dróg gminnych w Boćkach o nr: 108757B, 108758B i 108759B Numer ogłoszenia: 41484 - 2010; data zamieszczenia: 12.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 • załącznik (PDF, 150,14 KB)

  Boćki: Równanie dróg żwirowych o dł. około 130km w 2010r. oraz remont odcinków dróg polegający na wbudowaniu 2000m3 żwiru Wykonawcy w drogi o nawierzchni żwirowej i gruntowej w 2010r. na terenie Gminy Boćki Numer ogłoszenia: 67794 - 2010; data zamieszczen

 • załącznik (PDF, 156,56 KB)

  Boćki: Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska Numer ogłoszenia: 92226 - 2010; data zamieszczenia: 01.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 • załącznik (PDF, 93,25 KB)

  BGK-7638/ 5 /2010 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego i tartacznego

 • załącznik (PDF, 88,88 KB)

  Numer sprawy: BGK-341/ 2 / 2010 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nazwa zadania: : „Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska”.

 • załącznik (PDF, 93,64 KB)

  BGK-7638/ 5 / 1 /2010 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego i tartacznego

 • załącznik (PDF, 90,16 KB)

  BGK-72241/ 2 /2010 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie gruntów wsi Wojtki oznaczonej nr geod. 54

 • załącznik (PDF, 140,35 KB)

  Boćki: Remont ulicy we wsi Dziecinne Numer ogłoszenia: 114977 - 2010; data zamieszczenia: 10.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 • załącznik (PDF, 127,1 KB)

  Boćki: Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska Numer ogłoszenia: 144024 - 2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 • załącznik (PDF, 92,71 KB)

  BGK-341/3/2010 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „Remont ulicy we wsi Dziecinne”.

 • załącznik (PDF, 88,65 KB)

  BGK-341/2/1/ 2010 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 • załącznik (PDF, 156,73 KB)

  Boćki: Budowa zespołu boisk sportowych Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Boćkach Numer ogłoszenia: 170105 - 2010; data zamieszczenia: 29.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 • załącznik (PDF, 138,78 KB)

  Boćki: Remont boiska przy Zespole Szkół w Boćkach Numer ogłoszenia: 175859 - 2010; data zamieszczenia: 05.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 • załącznik (PDF, 137,85 KB)

  BGK-341/6/10 Boćki, dnia: 2010-07-13 Boćki: Udzielenie Gminie Boćki kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 630.000,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy złotych) Numer ogłoszenia: 186247 - 2010; data zamieszczenia:

 • załącznik (PDF, 50,1 KB)

  BGK-341/ 6 /2010 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 • załącznik (PDF, 89,88 KB)

  BGK-341/ 5 /2010 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nazwa zadania: Remont boiska przy Zespole Szkół w Boćkach.

 • załącznik (PDF, 173,11 KB)

  Znak: BGK-341/ 7 /2010 Boćki: Przebudowa drogi gminnej Nr 108741B i 108742B - od drogi krajowej nr 19 przez wieś Pasieka do drogi powiatowej Krasna Wieś - Boćki i przebudowa drogi gminnej Nr 108747B - od drogi powiatowej nr 1704B we wsi Sielc do dr

 • załącznik (PDF, 111,07 KB)

  BGK-341/ 4 /2010 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: BGK-341/4/2010, nazwa zadania: Budowa zespołu boisk sportowych Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Boćkach

 • załącznik (PDF, 143,98 KB)

  Boćki: Remont odcinków dróg polegający na wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na drodze: nr geodezyjny 349 o długości 825 mb t .j. od wsi Siekluki do drogi gminnej nr 108747 B (Kol Andryjanki - Żołoćki ) i w miejscowości Boćki - (ul. Polnej

 • załącznik (PDF, 95,02 KB)

  OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 • załącznik (PDF, 95,7 KB)

  Dr 5541/12/2010 Boćki, dnia 23.08.2010r OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 • załącznik (PDF, 157,24 KB)

  Boćki: Udzielenie Gminie Boćki kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1 750 000,00 zł (słownie: milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) Numer ogłoszenia: 298958 - 2010; data zamieszczenia: 20.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓ

 • załącznik (PDF, 180,54 KB)

  Ogłoszenie nr 298958-2010 z dnia 2010-09-20 r.

 • załącznik (PDF, 92,42 KB)

  BGK-341/ 8 /2010 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 • załącznik (PDF, 143,96 KB)

  Boćki: Udzielenie Gminie Boćki kredytu krótkoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1 339 912,00 zł Numer ogłoszenia: 305255 - 2010; data zamieszczenia: 28.10.2010

 • załącznik (PDF, 49,79 KB)

  BGK-341/ 9 /2010 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 • załącznik (PDF, 215,05 KB)

  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BOĆKI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ I MIENIE GMINY BOĆKI

 • załącznik (PDF, 96,66 KB)

  OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: BGK.341.1.11, nazwa zadania: „Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska”

 • załącznik (PDF, 110,62 KB)

  BGK.72241.1.11 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości

 • załącznik (PDF, 150,8 KB)

  Boćki: Udzielenie Gminie Boćki kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 650 000,00zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) Numer ogłoszenia: 137146 - 2011; data zamieszczenia: 31.05.2011

 • załącznik (PDF, 93,06 KB)

  BGK.72241.2.11 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości

 • załącznik (PDF, 384,84 KB)

  Dr. 271.2.2011 Zamówienie współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w dziedzinie remontów lub odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych z zadania pn: Odbudowa in

 • załącznik (PDF, 192,97 KB)

  Boćki: Remont odcinków dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych o łącznej długości 1,6 km: - drogi gminnej Nr 108744 B Mołoczki - Śnieżki - drogi gminnej Nr 108750 B Piotrowo Trojany - Siekluki - drogi rolniczej nr geodezyjny 848 w obrębi

 • załącznik (PDF, 51,09 KB)

  Nasz znak: BGK.271.4.2012 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: BGK.271.4.2012, nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych w Boćkach: ul. Akacjowej, Załońskiej, Brzozowej, Świ

 • załącznik (PDF, 175,91 KB)

  Boćki: Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108748 B Żołoćki - Wojtki od km 0+000 do km 0+798,33 Numer ogłoszenia: 351986 - 2012; data zamieszczenia: 18.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2010-10-28

Data modyfikacji: 2013-03-21

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2010-10-28