Boćki dnia 28.11.2013.ZAWIADOMIENIE ( OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy Dr. 271.7.2013 nazwa zadania: Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Boćki


Boćki: Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Boćki Numer ogłoszenia: 235363 - 2013; data zamieszczenia: 07.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Boćki dnia 29.08.2013 r. ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dr. 271.6.2013 nazwa zadania: Remont dróg położonych w obrębie gruntów wsi Bodaki : 1. drogi nr geod. 202 tj. od drogi powiatowej Olszewo, Truski - drogi nr geod. 292 o dł. 0,620 km;  2. drogi nr geod. 248,302 tj. od granicy Gminy Boćki (Truski) – drogi nr geod.301 o dł. 1,185 km


Dr.271.5.2013  Boćki dnia 27.08.2013 r. ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108752 B tj. od drogi powiatowej Nr 1751 B Boćki, Wygonowo –Wandalin


Boćki, dnia 2013-08-19 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZS.262.1.2013; nazwa zadania:  Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 45000 litrów do kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Boćkach przy ul. Dubieńskiej 4, 17-111 Boćki.


Boćki: Remont dróg położonych w obrębie gruntów wsi Bodaki: 1.drogi nr geod. 202 tj. od dr. pow. Olszewo, Truski - drogi nr geod. 292 o dł.0,620 km; 2.drogi nr geod.248,302 tj. od granicy Gminy Boćki (Truski)- drogi nr geod.301 o dł. 1,185 km. Numer ogłoszenia: 161491 - 2013; data zamieszczenia: 13.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Numer ogłoszenia: 160169, data zamieszczenia: 12.08.2013,  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Boćki: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108752B tj. od drogi powiatowej Nr 1751 B Boćki, Wygonowo - Wandali


Boćki, dnia 2013-08-07. Nasz znak: BGK.271.6.2013 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: BGK.271.6.2013; nazwa zadania:Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasna Wieś gm. Boćki i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Starowieś gm. Boćki”.


Boćki dnia 26.07.2013 r. Nasz znak: Dr.271.4.2013  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Dr. 271.4.2013 nazwa zadania:  Przebudowa drogi gminnej nr 108749 B Sielc-Siedlece


Boćki dnia 26.07.2013 r. Nasz znak: Dr.271.3.2013.  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYDotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Dr. 271.3.2013 nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 108748 B Żołoćki-Wojtki


Boćki: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasna Wieś, gmina Boćki i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Starowieś, gmina Boćki. Numer ogłoszenia: 149837 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Boćki: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 45000 litrów do kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Boćkach Numer ogłoszenia: 141147 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Boćki: Przebudowa drogi gminnej nr 108749 B Sielc - Siedlece - droga powiatowa nr 1705 B od km 0+000-km 2+413,21 polegająca na wykonaniu nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno- asfaltowych ( betonu asfaltowego ) jako warstwy ścieralnej o grubości 5 cm. Numer ogłoszenia: 139555 - 2013; data zamieszczenia: 10.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

PYTANIA I WYJAŚNIENIA


Boćki: Przebudowa drogi gminnej nr 108748 B Żołoćki-Wojtki na odcinku od km 0+831,51 do km 1+695,09 tj. od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1704 B do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1697B, polegająca na wykonaniu nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno- asfaltowych ( z betonu asfaltowego ) jako warstwy ścieralnej o grubości 5 cm .
Numer ogłoszenia: 139587 - 2013; data zamieszczenia: 10.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Boćki dnia 01.07.2013 r.  OGŁOSZENIE    O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYDotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy:  Dr. 271.2.2013 nazwa zadania:  Wykonanie  dokumentacji projektowej  dotyczącej przebudowy i remontu dróg gminnych na terenie Gminy Boćki                                                                                                  


Boćki, dnia 2013-06-24. Nasz znak:  BGK.271.1.2013

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nadaną nazwą Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boćki” współfinansowanego z udziałem środków  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; umowa o przyznanie pomocy Nr 00024-6921-UM1000005/12 z dnia 16 sierpnia 2012r. zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Boćki na realizację operacji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boćki”.


Boćki: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów przebudowy i remontu dróg gminnych na terenie Gminy Boćki. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części.
Numer ogłoszenia: 115405 - 2013; data zamieszczenia: 18.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: BGK.271.2.2013, nazwa zamówienia:odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach z terenu Gminy Boćki na których zamieszkują mieszkańcy”.


Boćki: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Boćki. Numer ogłoszenia: 97961 - 2013; data zamieszczenia: 03.06.2013.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Załączniki


Boćki dnia 30.04.2013 BGK.271.1.2013 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BGK.271.1.2013 nazwa zadania Budowa przydomowych oczyszczali ścieków w Gminie Boćki


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Dr.271.1.2013 nazwa zadania: Remont odcinków dróg polegający na wbudowaniu 2500 m3 żwiru Wykonawcy w drogi o nawierzchni żwirowej i z gruntu rodzimego , równanie dróg o długości ok.120 km, na terenie Gminy Boćki w 2013 roku


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 112324 - 2013 data 21.03.2013 r.


Boćki: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boćki Numer ogłoszenia: 112324 - 2013; data zamieszczenia: 21.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Odpowiedzi na pytania nr 1

Odpowiedzi na pytania nr 2

Odpowiedzi na pytania nr 3

Odpowiedzi na pytania nr 4

Odpowiedzi na pytania nr 5


Remont odcinków dróg polegający na wbudowaniu 2500 m 3 żwiru Wykonawcy w drogi o nawierzchni żwirowej i z gruntu rodzimego, równanie  dróg o długości ok. 120 km na terenie Gminy Boćki w 2013 roku


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Dr. 271.4.2012 nazwa zadania : przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108748 B Żołoćki – Wojtki
 


PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO w związku z realizacją projektu nr WND-POKL.09.01.02-20-66/12 „Indywidualnie w klasach I-III”


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.gminabocki.pl

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2014-01-31

Data modyfikacji: 2014-01-31

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2014-01-31