Wybory

 

Wybory Wójta Gminy Boćki

Wybory do Rady Gminy Boćki

WIZUALIZACJA WYBORÓW

 

UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BOĆKACH z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Boćki w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BOĆKACH z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Boćki zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Boćki  z dnia 19 października 2010 r.w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 


 

Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach z dnia 25 października 2010r. o wyznaczeniu terminu do dokonania dodatkowych zgłoszeń do Rady Gminy Boćki w okręgu wyborczym nr 10. 

 Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Boćkach podaje do wiadomości wyborców, co następuje: 

W okręgu wyborczym nr 10 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Boćki obejmującym 1 mandat, Gminna Komisja Wyborcza w Boćkach zarejestrowała tylko jedną listę kandydatów i liczba zgłoszonych na niej kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w danym okręgu. W związku z tym, na podstawie art. 108 ust. 1 Ordynacji wyborczej wzywa się do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów w terminie 5 dni od dnia rozplakatowania, tj. do dnia 30.10.2010 r. do godz. 2400. 

 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                              w  Boćkach 

                                                                     Krzysztof Zembrowski

 


 

 

SKŁAD  OSOBOWY

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W BOĆKACH 

 

 1. ZEMBROWSKI  KRZYSZTOF          - Przewodniczący Komisji
 2. ŁUKASZEWICZ  DANUTA             - Z-ca Przewodniczącego
 3. GÓRSKA  WIESŁAWA                   -   członek komisji
 4. BOLESTA MAGDALENA                -   członek komisji
 5. JABŁOŃSKI TADEUSZ                  -   członek komisji
 6. KARNASZEWSKA WALENTYNA     -   członek komisji
 7. TURKOWICZ MARCIN                   -   członek komisji

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej Urząd Gminy Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3,      tel. 085-731 96 10


OGŁOSZENIE

            GMINNA KOMISJA WYBORCZA W BOĆKACH INFORMUJE, ŻE PRZYJMUJE ZGŁOSZENIA LIST  KANDYDATÓW  NA RADNYCH DO RADY GMINY BOĆKI

W dniach pracy Urzędu Gminy od dnia 14 października 2010 roku do dnia 21 października 2010 roku w godz. 10oo– 13oo

oraz w dniu 22 października 2010 roku w godz. 10O0  - 2400

                      Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w budynku Urzędu Gminy w Boćkach ul. Plac Armii Krajowej 3, pokój nr 4 .

 

Przewodniczący Komisji 

Krzysztof  Zembrowski

 


 

OGŁOSZENIE

  

            GMINNA KOMISJA WYBORCZA W BOĆKACH INFORMUJE, ŻE PRZYJMUJE ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA WÓJTA GMINY BOĆKI

W dniach  od 25 października 2010 roku do dnia 26 października 2010 roku w godz. 10oo– 13oo

oraz w dniu 27 października 2010 roku w godz. 10O0  - 2400

                      Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w budynku Urzędu Gminy w Boćkach ul. Plac Armii Krajowej 3, pokój nr 4 .

 

Przewodniczący Komisji   

  Krzysztof  Zembrowski

 


O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 23 września 2010

 

o numerach i granicach obwodów oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

 

            Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  (Dz. U. z 2003 r  Nr 159, poz. 1547 z późn. zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Boćki

 

 

Numer obwodu głosowania

Sołectwa wchodzące w skład obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

1.

 

Andryjanki, Wygonowo, Wandalin, Piotrowo Trojany, Piotrowo Krzywokoły

 

Szkoła Podstawowa

W Andryjankach

tel. 731-44-32

2.

Boćki I, Boćki II, Boćki III, Boćki IV, Jakubowskie, Kol. Andryjanki, Siedlece, Skalimowo, Pasieka

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach

(lokal przystosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

tel. 731-31-43

3.

Bystre, Dubno, Dziecinne, Krasna Wieś, Mołoczki, Nurzec, Sasiny, Szeszyły, Śnieżki

Wiejski Dom Kultury

W Nurcu

 

4.

Bodaki, Bodaczki, Olszewo, Wierceń, Hawryłki, Starowieś, Szumki

Szkoła Podstawowa

W Wierceniu

tel. 731-33-09

 

5.

Sielc, Siekluki, Solniki, Torule, Wojtki, Żołoćki

 

Świetlica Wiejska

W Sielcu

 

 

 

                                                                                              WÓJT GMINY BOĆKI

                                                                                                Stanisław Derehajło

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 23 września 2010 r.

 

o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 112, poz. 766,  z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356) oraz uchwały Nr XXV/133/02 Rady Gminy Boćki z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Boćki na okręgi wyborcze (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 25, poz. 651), podaję do publicznej wiadomości:

 

Nr okręgu

Granice okręgu (granice administracyjne miejscowości)

Ilość mandatów

1.

Sołectwa: Andryjanki, Piotrowo – Trojany,

1

2.

Sołectwa:.Piotrowo – Krzywokoły, Wandalin, Wygonowo,

1

3.

Sołectwa:Boćki I,  Jakubowskie,  Kolonia Andryjanki,

2

4.

Sołectwa: Boćki II, Siedlece,

2

5.

Sołectwa:Boćki III, Boćki IV, Pasieka, Skalimowo,

2

6.

Sołectwa: Krasna Wieś, Nurzec,

1

7.

Sołectwa: Bystre, Mołoczki, Sasiny, Śnieżki,

1

8.

 

Sołectwa: Dubno, Dziecinne, Szeszyły,

1

9.

 

Sołectwa: Hawryłki, Starowieś, Szumki, Wiercień

1

10.

Sołectwa: Bodaki, Bodaczki, Olszewo,

1

11.

Sołectwa: Siekluki, Sielc,

1

12.

Sołectwa: Solniki, Torule, Wojtki, Żołoćki

1

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach znajduje się w budynku Urzędu Gminy Boćki  ul. Plac Armii  Krajowej 3 tel. (85) 730-96-10. 

 

Wójt  Gminy Boćki

 

Stanisław Derehajło

 


I N F O R M A C J A

 

WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 10 maja 2010

 

o numerach i granicach obwodów oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

 

            Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. – o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2000 r  Nr 47, poz. 544 z późn. zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Boćki

 

 

Numer obwodu głosowania

Sołectwa wchodzące w skład obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

1.

 

Andryjanki, Wygonowo, Wandalin, Piotrowo Trojany, Piotrowo Krzywokoły

 

Szkoła Podstawowa

w Andryjankach

tel. 731-44-32

2.

Boćki I, Boćki II, Boćki III, Kolonia Boćki, Jakubowskie, Kol. Andryjanki, Siedlece, Skalimowo, Pasieka

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach

(lokal przystosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

tel. 731-30-43

3.

Bystre, Dubno, Dziecinne, Krasna Wieś, Mołoczki, Nurzec, Sasiny, Szeszyły, Śnieżki

Wiejski Dom Kultury

w Nurcu

 

4.

Bodaki, Bodaczki, Olszewo, Wierceń, Hawryłki, Starowieś, Szumki

Budynek po Szkole Podstawowej

w Wierceniu

 

 

5.

Sielc, Siekluki, Solniki, Torule, Wojtki, Żołoćki

 

Świetlica Wiejska

w Sielcu

 

 

 

                                                                                              WÓJT GMINY BOĆKI

                                                                                                Stanisław Derehajło

 

 

 

 

 


 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 15 września 2006 

o numerach i granicach obwodów oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

 


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 15 września 2006

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach

 

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602, z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XXV/133/2002 Rady Gminy Boćki z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Boćki

 

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

2

3

1

Sołectwa: Andryjanki, Piotrowo Trojany,

1

2

Sołectwa: Piotrowo Krzywokoły, Wandalin, Wygonowo,

1

3

Sołectwa: Boćki I, Jakubowskie, Kolonia Andryjanki,

2

4

Sołectwa: Boćki II, Siedlece,

2

5

Sołectwa: Boćki III, Boćki IV, Pasieka, Skalimowo,

2

6

Sołectwa: Krasna Wieś, Nurzec,

1

7

Sołectwa: Bystre, Mołoczki, Sasiny, Śnieżki,

1

8

Sołectwa: Dubno, Dziecinne, Szeszyły,

1

9

Sołectwa: Hawryłki, Starowieś, Szumki, Wiercień,

1

10

Sołectwa: Bodaki, Bodaczki, Olszewo,

1

11

Sołectwa: Siekluki, Sielc,

1

12

Sołectwa: Solniki, Torule, Wojtki, Żołoćki

1

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej – Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3

 

WÓJT GMINY BOĆKI

Stanisław Derehajło

 


 

O G Ł O S Z E N I E

 
Gminna Komisja Wyborcza w Boćkach

 

zawiadamia, że

losowanie składów
Obwodowych Komisji Wyborczych
(do przeprowadzenia wyborów wyznaczonych na dzień 12 listopada br.)
odbędzie się
w dniu 20 października (piątek) 2006

 

o godzinie 9.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Boćkach (pok. Nr 11 – I piętro)

 

 

Przewodniczący Gminnej

Komisji Wyborczej

 


Załączniki do treści

 • OBWIESZCZENIE (PDF, 26,71 KB) Podgląd załącznika

  Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Boćki w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 • OBWIESZCZENIE (PDF, 40,39 KB) Podgląd załącznika

  GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BOĆKACH z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Boćki zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 • OBWIESZCZENIE (DOC, 22 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 19 października 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 • Uchwała (PDF, 31,08 KB) Podgląd załącznika

  GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BOĆKACH z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2006-09-14

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2017-06-05

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2006-09-14