Ogłoszenia 2018r

BGK.6733.3.2018 Obwieszczenie dot. Budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia oraz napowietrznej stacji transformatorowej


ZARZĄDZENIE NR 14/2018 Wójta Gminy Boćki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie ustalenia dni pracy w miesiącu czerwcu 2018 roku


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE BOĆKI W OKRESIE VII – XII 2018


WOOŚ.4260.6.2018.PL ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA (…) dla przedsięwzięcia polegającego na „Rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Boćki, gm. Boćki, do realizacji na działce oznaczonej nr geod. 848 w Boćkach”.


GM.6820.2.74.2017 decyzja Starosty Bielskiego dot. mienia gromadzkiego


WOOŚ.442.1.2018. AS2 OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA dot. w związku z przystąpieniem strony polskiej do postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie (…)


BGK.6733.1.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOĆKI o wystąpieniu do organów uzgadniających sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie sieci energetycznej kablowej nN” (…)


BGK.6733.1.2018 BGK.6733.1.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOĆKI o wystąpieniu do organów uzgadniających o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci (…)


BGK.6825.2.2018 Ogłoszenie Wójta Gminy Boćki z dnia 8 lutego 2018r. Wójt Gminy Boćki podaje do publicznej wiadomości, iż przygotowano materiały inwentaryzacyjne niżej podanych nieruchomości położonych w obrębie Bodaczki na terenie Gminy Boćki przeznaczonych do komunalizacji nieruchomości (dróg), oznaczonych w ewidencji gruntów nr (…)


BGK.6825.1.2018 Ogłoszenie Wójta Gminy Boćki z dnia 7 lutego 2018r. Wójt Gminy Boćki podaje do publicznej wiadomości, iż przygotowano materiały inwentaryzacyjne niżej podanych nieruchomości położonych w obrębie Andryjanki na terenie Gminy Boćki przeznaczonych do komunalizacji nieruchomości (dróg), oznaczonych w ewidencji gruntów.


BGK.6733.2.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOĆKI o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


BGK.6733.1.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOĆKI o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


GM.6820.2.63.2017 Decyzja orzekająca uznać za mienie gromadzkie nieruchomości położone w obrębie 0005 Bystre gm. Boćki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki (…)


OGŁOSZENIE o zamiarze połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach  i Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2018-01-10

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2018-06-06

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2018-01-10